Is cent'annus de sa nàscida de Benvenuto Lobina

10 Febbraio 2014
Image
benvenutu-lobina.jpg
S’autori de s'arrumanzu "Po cantu Bidhanoa"
(IlMinuto) - Casteddu, 10 de su mesi de fiàrgiu - Venutu Lobina nascit in Bidhanoa Tullu su 8 de Gennaxu de su 1914, fut fillu de unu butegheri, su butegheri de s’arrumanzu e de tzia Pissentica sa buteghera. A dexiot’annus in su 1932 lompit a Castedhu tzerriau a trabballai che a postéri in s’aministratzioni. A Castedhu iat cannotu su “futurismu” e trabballau cun is de s’assόtziu scriendi poisias. Custa prima produtzioni poétiga at a cunditzionai meda a Venutu própiu in is versadas e dh’at a potai a si ndi stesiai de sa cantada sarda cun s’arrima. Biei po custa chistioni Is Cantzonis.

Scriet in sa pàgini de mesu, po sa poisia, de su giorronnali “futurista” .

“Fiat una poisia de una manera noa, lìbbera de sa tzerachia a sa torrada, a s’arrima, a s'arritmu, a sa sintassi e de sa gramàtiga in generali, fintzas chentza de is cadenas de sa puntegiadura” .

Apustis de sa segunda Guerra Mundiali, Venutu tramudat in Tàtari e de ingunis no si nd’at a stesiai prus, sceti po calancuna fúrriada a Bidhanoa Tullu. Funt annus difítzilis e Venutu at a abarrai mudu, chentza de scriri fintzas a is primus annus Cincuanta. Ma imoi Venutu est meri de un’àtera sensibbilidadi noa cunditzionada e arrichia de:

1) S’andada de bonolla in Àfriga Orientalli. Innia iat bistu ita iant fatu e faiant is itallianus po s’Imperu colunialista de su fassismu contras a is populatzionis afriganas: Gas isfissiantis e ballas dum-dum e medas àteras trassas proibbias de is cunventzionis internatzionalis.2) Sa Segunda Guerra Mundiali. Totu is sdorrocus e is mortus, in Sardínnia e in Cuntinenti. Ninu e Milliedhu is fillus de Luisicu, s’alter ego de Venutu, mortus fintzas issus in sa guerra.

3) Su disígiu mannu de torrai a bìviri is mamentus de sa pitzinnia e àturus passaus in Bidhanoa. Mamentus bívius, illiscinaus, chene si nd’acatai e dhus torrai a frimai in is trabballus poétigus.

“Emu torrau a bivi su mundu antigu de mei, mi ndi seu acatau d’éssiri una parti in sunferéntzia e s’éssiri atesu dh’amanniàt” .

Venutu torrat in Bidha sua a su mundu pitichedhu, ma mannu meda, de Bidhanoa e cumentzat a lìgiri e scriri in língua sarda. Scrit artígulus in sa: La Nuova Sardegna.

In su 1964 bincit su prémiu Otieri cun Chini Scidi.

In su 1974 púbrigat Terra disisperada terra, Editzionis Jaca Book, cun sa presentatzioni de Antonedhu Sata. Funt is annus de sa pulítiga cun is moimentus natzionalistas po sa Sardínnia in is atòbius cun is de su giorronnali Natzioni Sarda.

In su 1984 presentat s’arrumanzu Po cantu Bidhanoa a su cuncursu natzionali de Su Castedhu de sa Fae in Pasada e bincit. In su 1987 s’arrumanzu est pubrigau in is 2D Editzionis Mesuterrànea, Castedhu-Tàtari.

Po cantu Bidhanoa est s’arrumanzu: auto biugràfigu, istòrigu, pulítigu, linguístigu e bilinguístigu. Una minera lessigali, e de solutzionis ortugràfigas, de costumàntzias, partigularis e universalis in su matessi tempus, ma s’imprús Po cantu Bidhanoa est unu bellu, ma bellu meda arrumanzu. Venutu teniat unas cantu chistionis de si contai e sotzialitzai, a parti s’amori, s’atrivimentu, su trabballu, is istòrias, is arroris, is duloris de su Mundu, de Bidhanoa. Issu boliat contai, cantai e castiai, de scidu , s’istòria limpiada de s’arretόriga de su poderi: passau, presenti e benidori , de Bidhanoa, de Sardínnia, de su Mundu totugantu .

“Sa grafia de su sardu imperau de Venutu in s’arrumanzu no impunnat prus, cumenti sutzediat in is poisias, a torrai sa stibba sunétiga partigulari de sa barianti bidhanoesa. Ma su trabballu a pitzus de sa língua tenit tretus prus mannus meda, e si ponit, in arrelata a is situatzionis, a is personàgius, a is bariedadis chi andant a is duus càbidus de unu bidhanoesu prus carateritzau, fintzas a is intradas de itallianu aici po pratziri unus cantu personàgius chi funt arrastus de bisuras e spètzias sotzialis prus débbilis, e a lompi a s’acurturatzioni, cun fórmulas e maneras de narri e torradas a pigai e torradas a narri is prus de is bortas a stibba” .

Venutu etotu narat: “Su naradori si srebit de unu sardu mesudiali aunifigau, ma is personàgius fuedhant su sarcidanesu de Bidhanoa Tullu, ni iant pòtziu sciri a fuedhai in àtera manera…… Apustis nc’est sa de tres bariedadis de sardu mesudiali: cudhu de is acurturaus, chi píganta de s’itallianu is fuedhus e is stibbas. Apu pòtziu pratziri totu custas bariantis chi, cumenti incapìtat a is disterraus, oi cannόsciu sa barianti de sa Bidha mia meda de prus de i cudhus ca nci bivint. Is àterus in s’interis ant sighiu a dhu potai mali a dhu itallianizai” .

“Sa língua est su sardu campidanesu “aunificau” chi s’imprús de is bortas, perou, spétzia candu su fuedhu passat a is personàgius, si stentat in sa sunétiga de is sentidus” .

“Cantu a su chi balit su trabballu cosa tua po aguantai sa língua e cun custa s’ànima prus bera de su pòpulu tuu caru Venutu deu ti stimu mannu….. Sceti sa poesia tenit sa poténtzia de frimai chi(sa língua ndr) sparessit” .

Innoi faeus s’anàlisi de is fuedhus e de sa manera, su scioberu, de dhus scriri imperada de unu de is scriidoris prus mannus de sa literadura sarda: Venutu Lobina. Eus lígiu e averiguau is pàginis de Po cantu Bidhanoa e eus circau de ponni pagu pagu impari a cudhu chi a una prima castiada parit unu tréulu ortugràfigu. Seus cumbintus ca Venutu, mellus, cudhu chi est scritu in s’arrumanzu de Venutu siat prus che unu tréulu, fintzas po su chi podint éssiri fatu cudhus chi ant postu manu a scriri su contu de Po cantu Bidhanoa.

Seus sigurus ca calincunu, medas, erroris funt stétius sballiaus de is copistas chi ant tentu in manus su contu de Venutu. Si eus a fàiri biri calincunu amostu de custu puru. Ma cudhu chi si parit a una primu castiada unu carraxu de maneras de assentai su própiu fuedhu, po nosus est su scioberu liguístigu partigulari chi at fatu Venutu, po si torrai totu cudha arrichesa de sa língua sarda, arrichesa semàntiga e arrichesa de grafia, fintzas a si permitiri is giogus, chi podit fàiri sceti unu chi tenit una cumpetèntzia linguístiga manna a pitzus de sa língua sarda, cumenti a nca fait issu in medas tretus de su contu.

Giogus fatus siat chi fuedhit unu sardu, de arregistu linguístigu bàsciu, o artu, o issu etotu, siat chi fuedhit calancunu cuntinentali, Venutu fait giogai sa língua sarda cun issus puru.

Custu trabballu est pensau po éssiri amostau cumenti a un’arrastu de unu trabballu prus sistemàtigu e prus mannu meda a pitzus de Po cantu Bidhanoa e de totu sa produtzioni literària de Venutu Lobina.

Est stétiu fatu calincunu àteru trabballu a pitzus de s’ortugrafia de Venutu, s’úrtimu est stétiu po sa domu edidora Ilisso, chi at a pubrigai sa prentada noa de Po cantu Bidhanoa, po is primus de su mesi de Gennaxu 2005.

Femus fendi una circa lessigali in is arrumanzus in língua sarda: Po cantu Bidhanoa, is Contus e in is Is cantzonis, de Venutu. Custu trabballu s’est bénniu in conca candu si ndi seus acataus, ligendu Po cantu Bidhanoa, ca innia Venutu Lobina imperat fuedhus difarentis po nai sa própiu cosa o imperat unu matessi fuedhu cambiendi sceti una boxali, cumenti in su fuedhu Mengianu o Mangianu, o aciungendi una cumboxi cumenti in is fuedhus Baùlu o Baullus, Aqua o Acqua, o cambiendu cumenti in Chenza o Senza. Agataus puru ca issu de unu fuedhu ndi donat totu is maneras de dhu narri e scriri passendi de su “prus sardu” fintzas a lompi a su “prus burdu”, cumenti in is fuedhus :

Trastu, Strepu, Ainas: sinónimus, s’úrtimu est cadelanu;

Òrganu, Ògrunus, Òrgunus: bariantis; benit de s’itallianu;

Tradu, Tardu: bariantis gràfigas de su matessi fuedhu e Trigadiu: est unu sinónimu cun s’arréxina sarda e su sufissu diu latinu;

Mazzuccu, Mazzocca: bariantis grafigas, Bàculu: sinónimu; benit de su latinu, Bastoni: sinónimu; benit de s’itallianu;

Ullieras, Occhialis: sinónimus, ma su primu est pigau de su castillianu, su segundu de s’itallianu;

Fraca, Pampa: sinónimus;

Amostaus sceti custa pariga de fuedhus, poita boleus fai biri ca unu fuedhu no est scritu po sbàlliu, ma s’est scioberau de dh’imperai in totus is tonalidadis de su chi bolit nai. A bortas est una manera po difarentziai chini est fuedhendi, cumenti in su fuedhu Giulianu, imperau aici de Venutu etotu chi est contendi, o Giullianu, in un’àtera manera poita est fuedhendi unu de stibba linguístiga prus bàscia, o Giulliaannuu nau, tzerriau de su pòpulu in sa crésia, chi est cantendu e bandat beni sa loba de is cumboxis e de is boxalis, postas po tenni duus efetus: de torrai s’éssiri cantendi e sa stibba populari. Ma non sèmpiri Venutu fait de aici, labai cumenti fait cun is fuedhus: Génuru, Génnuru , sa segunda manera issu costumat a dha ponni in buca a su pòpulu ma est imperau de issu etotu chi est contendi su contu e de siguru, issu, no est unu de stibba linguístiga bàscia. Àterus fuedhus issu dhus imperat cun totu is isfumaduras chi si podit permiti unu chi cumenti a Venutu tenit una cannoscéntzia de sa língua sarda manna meda, cumenti in is fuedhus:

[Custu sinnu * a su costau de su nùmuru de sa pàgini indita su segundu volùminu].

bisu 22, 104, 186, 76*, sonnu 188*, 172*;

còia 200, coiaus 88*, 86*, isposai 88*, 94*, sposau 202, isposus 202;

cumunu 14, 34, 62*, offìziu 34, 92, 192, 88*, municipiu 24*, 138*;

incontru 16, 20, 72, 6*, adobiu 12, 18, 136, 140;

inzertàda 36*, inzertau 44*, indovinai 122, 178;

istudiantis 206, istudentis 148*, scienti 150*;

linnarbu 114, pioppus 170*;

ordinagus 10, 106, 162, arrédinis 28, 28, 36*;

ponteddu 202, appunteddau 202, palus 64, 48*, pàlus 72*, pallus 68*, pàllus 68*;

pampa 48, 126, 146*, fraca 186*;

temporadas 34, 86*, strasura 126;

Murrùngiu 44, Chèscia 44;

Castiendi bèni is númurus de is pàginis innui eus agatau is maneras de scriri una tzerta forma linguístiga, si ndh’eis acatai ca medas maneras difarentis de scriri unu nòmini est in sa matessi pàgini. Antzis Venutu de calancunu fuedhu imperat is duas o tres maneras difarentis de assentai is nòminis s’unu avatu de s’àteru o in sa matessi arriga o fràsia gramatigarza.

Totu is númurus, su matessi númuru, assentaus duas o prus bortas, dhu funt a segunda de cantu bortas est imperau cudhu fuedhu in cudha pàgini etotu. Is númurus de is pàginis chi tenint custu sinnu /*/ a su costau, funt is númurus de is fuedhus pigaus de su segundu volúminu de Po Cantu Bidhanoa, Editzionis 2D Editrixi Mesuterrànea, Castedhu-Tàtari, 1987.

francudefabiis

Chini scidi

Chini scidi chi deu puru

una dì no apu a andai

a sa festa chi m’anti impromitu.

Callincunu ada a benni a chitzi: “Scida”

(callincunu chi prus no apu biu

diora meda a peis de su letu)

“scida chi est ora de movi: funti prontus

is cuadhus asuta de sa fentana[1].”

E cantu genti apu a biri

annendu a festa cun nosu.

Oh, benei, benei.[2] Genti benei

a i custa festa chi s’anti impromitu

babus, nonnus, antigus nostus, festa

manna, pentzada diora[3], disigiada,

e bia mai.

I si nd’arregodais,

genti disisperadas, cantus bortas

a[4] ananti de unu fillu, de unu fradi,

a ananti de unu babu[5] mortu de balla[6],

i si nd’arregodais cantus bortas

cun su coru afrigiu eus pentzau

chi no iaus a biri prus festa?

I si nd’arregodais su corinnu

de bacas[7] scardancilladas,

e i domus nostas prenas de petza,

e mama nosta prangendu

e babbu nostu citiu

e nosu chi timiaus

su chi babbu fuat pentzendu?

Oh, cantu nd’eis portau,

féminas, pani a presoni

cun i su coru niedhu

che i su sciallu in is ogus![8]

Cantu eis disigiau custa festa,

marradoris mortus de fàmini,

pastoris mortus de frius,

annendu, annendu, sentz’e mancu sciri

a innui.

E candu as pentzau mai a festa,

tui, bandidu, fradi miu? Candu

t’anti sighiu comente una fera?[9]

Candu t’as agatau, sentz’e nimancu

sciri comenti, is manus brutas? Candu

as disigiau de biri a mama tua

mancai a fura?

Ma oi callincunu

est tzerriendu: “Andeus, scidai,

est ora de movi.”

Andeus, genti, andeus

a i custa festa chi s’anti impromitu

cudhus chi mai festa ìanta biu.

Genti afrigia,

sentzai de prangi: no nd’eus a biri

prus de mortus a balla.

Féminas, fulliainci

custus pannus niedhus, e tiallas

bogai de linu, e pani e binu e froris,

e cantai mutetus di amori.

Andeus,

marradoris mortus de fàmini,

pastoris mortus de frius,

terras de trigu eis a biri, angionis,

fitellus grassus.

E tui, bandidu, fradi miu,[10] beni

cun nosu tui puru.

Isciacuadì is manus, fullianci

e càvuna e fosilli e bessidindi

a sa luxi de su solli.

Beni cun nosu, fradi sciurtunau,[11]

prangi cun nosu, arrì cun nosu, beni

cun nosu tui puru

a i custa festa chi s’anti impromitiu.

[1] Cun A. funti assentadas is curretzionis de Antonedhu Sata chi at cuntivizau sa pubrigatzioni de Is Cantzonis de Venutu Lobina po contu de is: Editzionis Della Torre, Gennaxu 1992, Castedhu. Cun V. est assentau cudhu chi iat scritu Venutu Lobina e totu. V. ventana.

[2] V. benéi, enéi. Genti enéi, ma A. benei, genti, ’enei.

[3] A. disigiada ’e diora.

[4] A. custa /a/, no dha ponit.

[5] A. a ananti de unu babu, no ponit custus fuedhus.

[6] A. mortu a balla,.

[7] V. àccasa scardancilladasa, ma A. bàccasa scardancilladas,.

[8] A. panneddu in is ogus.

[9] A. tui, fradi miu sighiu che fera?

[10] A. E tui, fradi, non ti fuas prusu,.

[11] A. no scrit fradi sciurtunau,
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags