Pirri e Pauli pàginis

Is faula-berus de Francu de Fabiis
30 Ottobre 2020
duru duru

Tenemu custu duru-duru in cùcuru de prus de un’ora, pariat chi m’infrissessit is ciorbedhus: Ta-tarararara-rà, ta-ra-rara-rà, ta….a sighiri e sighiat. No arrennescemu a cumprèndiri poita, e sa curiosidadi m’amanniàt su disìgiu, poita no mi bolessit lassai custa spètzia de duru-duru chi teniat un arrìtimu, a bocidura in su ciorbedhu, e amanniendisia.

Passilla, passilla, m’atòbiu cun dunu piciocu, assumancu a mei mi pariat de aici, chi teniat totu su corpus prenu de pilus longus longus, niedhus. Custu teniat su nasu unu pagu strecau e pariat no tenessit càrigas; no tenemu in contu meda sa caminada sciàmia-sciàmia, chi cumenti custu s’acostiàt anche mei dh’assimbbillamu a is caminadas de is curridoris de is ùrtimas ulimpias.

Fiat stètia sèmpiri una tontesa, tostorruda, de mei, de castiai e compudai, fintzas in manera sciambreca, totu e totus. Femu sèmpiri ingiriau de cudhu duru-duru chi candu femus casi lòmpius a casi tres o cuàturu passus de atesu s’unu de s’àteru, mi ndi seu atzicau. Seu abarrau cravau, tèteru, che alluau e a buca oberta.

Emu, cumenti a sèmpiri, e sciambrecu, castiau cosas e partigularis de segunda e pagu importàntzia, de no mi nd’èssiri acatau fintzas a cudhu tretu, perigulosu, ca custu giòvunu, ca custu giòvunu no fiat unu giòvunu?!?!?

Ma cumenti?

Custu piciocu no fiat unu piciocu e nimancu meda giòvunu, forsis. O ca èja? Mah, ita, perou? Agitòriu! No dhu sciu prus! Ma chi no est nimancu bistiu?!? Est totu piludu, totu piludu in sa carena. Est meda piludu ca in unu primu tempus mi fiat pàrtiu bistiu. Ma it’arratza de bistiri podiat éssiri cudhu chi fiant sceti pilus? Ma fintzas po éssiri pilus teniant una stranesa, fiant mesu cìrdinus e murrus a su culori. Po truncai fiant is pilus de sa pedhi, ma bera, e in pitzus de su meri cosa sua chi dh’iat produxa in pitzus de issu etotu.

Ma càstia unu pagu?!

Custa, imoi, custa cosa beniàt ainnantis anche mei, deretu, chentza de fàiri biri, a mei pariat de aici, de tènniri pressi. S’atzìchidu èja, s’imprus perou, chentza de tìmiri diaderus. Sa chistioni fiat ca biendimia, issu no iat illonghiau su passu a-sa-manera-de-caminai-de-is-ulimpias.

M’iat pigau un longu, ma longu tanti de scimìngiu cumenti candu ses alliscinendi e arruis che unu tontu, poita no ti ndi ses acatau ca festa arruendi sceti candu ses bellu sterrinau a faci in terra. Su duru-duru befianu, chi tenemu in cùcuru mi pariat, oimomia, chi essit impressau s’arrìtimu e mi stronessit totu is sentidus, amatucada s’arrìtimu, su sonu e su tonu; no dhu podemu abbaliai o dhu fai acabbai.

No femu timendi, gei mi dh’arregordu beni e ndi femu siguru de custa cosa, ma m’intendia scimingiau, no arrennescemu a agatai calacuna cosa a ita dh’assimbillai, assumancu unu pagu pagu, de mei cun custu, cun cudhu innia, cudhu giòvunu, cudh’òmini, imoi no arrennèsciu e no sciu prus nimancu ita dhu tzerriai. Sa mùsiga maca de custu duru-duru macu, sa caminada cosa sua, is pilus, piludu, is tzudhas, ita?!? De sa pedhi!? Aahhaaah!

Benit pròpiu contras de mei chentza de nisciunu, aici mi parit, avolotu, preucupatzioni o ita ndhi sciu, ameletzu contras de mei. Su cùcuru miu fiat unu furriotu de sonus e pentzamentus, su corpus de mei si tremiat, ma no femu timendi, fiat poita no cumprendemu, no arrennescemu a cumprèndiri totu custas cosas. Su scimìngiu fiat meda, m’intendemu, èja, is peis a pitzus de su nudha. De su bùidu asuta de is peis, donau de s’arrexoni bùida, cancarada a cumprèndiri e prus pagu a arregordai. Bùidu, no mi podemu arrimai, totu infromigau.

Allodhu! Èja! Nci seu, su it’est, pròpiu cumenti a candu m’incraru in sa fentanedha de s’aposentu de mei ca bivu a sant'Arrènnera, acanta de su cùccuru de santu Miali in sa pigada conca a Pirri.

Cumenti chi no nci podemus fai nudha e torrai a smasciai, s’acostiaus cumenti a dua leturinas in sa matessi frega e currendi a si stumbai a marolla. Ci seus. Dh’atòbiu, dhu aprapudhu, “Funt pilus!!” “Chini ses??” Dhi nau casi tzerriendi, illuegus, “Aundi ses andendi? Deu, mi nant Mariedhu!” Fatzu in tempus a dhi narri totu chentza de abetai chi m’arrispundessi, totu in dunu sùlidu.

Rrrtr, frtzmuu, munss, arrdt”.

Nooo?!? No est possìbbili. Custu…, custu…, custa cosa, custa mantinica no fuedhat cumenti a mei, a nosu, a is òminis bollu narri. Antzis no fuedhat pròpiu. Bogat custus sùlidus, custas chi mi parint sceti cumboxis, èja, cumboxis ma chene boxalis. Sùlidus fortis, chi frìsiant in is murrus, longus ma pinnigaus in sonus beni pratzius.

Ma cumenti? Cument’est chi fuedhat custu? Fuedhat?! "Fuedhus?" Chini est?! “Chini ses?” No est bistiu, ma spullincu, tudau de cudhas tzudhas, longas longas de.., de.., de mantinica?!?

Oh no? Nci ndhi funt àterus, no atesus meda a de nosu duus, funt a casi centu, centuxincuanta metrus prus innias, càstiant a innoi, a nosu duus, antzis no, a mei; mi funt castiendi e si movint fintzas issus po s’atobiai. A m’atobiai.

No tenit e no tengu timoria; no mi parit e no dh’intendu contras a de mei. Ma seu cumenti a spèrdiu, no tengu stibbas chi cannòsciu. Tengu su scimìngiu, ma su scimìngiu de s’arrexoni, de s'arrealidadi, de is cosas, de sa genti cannota chi no arrecannòsciu in custus. Aundi seu imoi, e innui? Innoi est totu birdi de matas e de s’erba, totu ingìriu de mei est birdi, ma de unu birdi allenu, no seu a Castedhu, su cùcuru chi cannòsciu e mi bivu diri po diri, no seu in sa bidha mia. Èja, e intzandus ma aundi? Is matas funt medas e artas, mai bistas aici mannas, no est unu padenti de ìlixi o arrobi o sruexus, boh? Fessit chene matas mi podia parri Cùcuru Terra Teula chi abascendisia lèbiu lèbiu fintzas a nci bintrai in su mari, o in sa Pauli a costau de is Molentraxus candu no nci fiat stètia sa bonìfiga. Totu est atesu unus cantu chilòmetrus sceti, ma no nc’est àteru chi deu potza biri circhendi calancuna cosa chi potza arrecannosci.

“Hoi, ma ita, ma chini ses?” “Deu seu Mariedhu!” Dhi nau e torru a narri, ma nudha. Deu imoi seu in àxiu de arrespustas, chi perou no siant cudhus sùlidus, sùspidus unu avatu de s’àteru de cumboxis, o mellus a mei parint de aici. Issu, cudhu ingunis, mi càstiat cun curiosidadi, assumancu aici parit a mei.

In s’interis, deu pentzendi de aici, circu de mi cumbinci. “At a tenni sa matessi curiosidadi de mei e totu?”. Ma aundi seu, imoi, sèmpiri de prus no sciu innui seu. In prus a custas matas artas e birdis medas, allenas, biu montis unu pagu acanta de nosu chi s’abàsciant lèbius e a bellu a bellu nci calant, aparixaus, aici a sa scusi aintru de su mari innui s’intudant. Totu custus no est atesu prus de una pariga de chilòmetrus de innui seu deu e custu, cudhus, ma no nc’est àteru, àteras cosas chi potzu billai cun dunu corpu de ogu impressiu e mesu atrupelliau.

Debbadas! No si podit fàiri nudha. Labai, torra, cudhu sonu a duru-duru, chi mi est fendi dilliriai, e immoi mi parint ca funt totus tot’unus. A pustis, ma illuegus, de sùncunu, mi benit in bidea de mi ndi fuiri. “Ma aundi?” A nci pensai beni beni poita ca mi depu fuiri? Ca custu “Itadhinanta” su prus ca mi sulai cudhas spètzias de sonus no m’amostat nisciunu maliori. Aici mi parit de intendi ma no mi nareis po ita ca no nci arrennèsciu a si dhu crariri ni a bosatrus e ni a mei e totu fintzas oi. In s'interis is àterus “Itadimoniusdhisnanta” ant éssiri faci a coranta s’atòbiant a nosu, sulendi, scribillendi fra issus, de issus a che nosu duus e po mei. Arratza de cuntzertu!

Mi detzidu, pigu abellu a bellu, po dhu fàiri biri craramenti a totus, pigu a bratzetu custu “Itastocadadhutzèrriu” chi bai circa poita mi fait arregordai a Efis, un’amigu de mei, forsis poita est fintzas issu piludu cumenti a custu. A pustis cumenti a unu machiori, o mellus tontesa, mi pongu fintzas deu a circai de fàiri is sonus chi faint custu “ItadhinantaEfis” arratza de spètzia de mantininca. Sperendi de mi porri fàiri cumprèndiri. Ma no tengu àteras cosas in su cùcuru arretronau de su duru-duru, ca mi càncarat sa menti de su spantu. Una borta ca seu arrennèsciu a dhu pigai, circhendi cun custu de dhi cunditzionai sa diretzioni, impunnaus conca a is àterus, ma deu femu giai pensendi “Ma bellu! E a pustis?” A custa pregontada de mei a mei e totu, mi fìat inghitzendi a pigai a timi, candu “ItadhinataEfis” si ponit a mi carinniai cun cudhas manus mannas ca mi pariant marras po trabballai sa cracina bia. De siguru no fiat po cussa arresigadura che brochetus de is manus suas, chi mi fiant mesu scroxendi, ma su de dhas intendi in pitzus de mei e sa bisura de sa cara sua, mancai fessit unu pagu strecada, mi faiant cumprendi e intendi ca no mi boliant mali e no dhus strobbamu po nudha. Antzis “ItadhinantaEfis” m’atumbàt cun su corpus de issu cumenti femus caminendi, corpus de ancas piludas ca mi pariant incorradas de boi in is costas. Is pilus, is tzudhas de issu pariant serras po segai linna.

Ma totu custu mi fadiat cumprendi ca issu, ca issus, no mi fiant aremigus, ca no dhus strobbamu prus de tanti e antzis, forsis seu allarghendimia meda, ca fintzas agradessiant is srùbius, sùlidus, sùspidus chi dhis faemu deu. Sa cosa mi faiat prexeri meda, e imoi emu detzidiu, de bonolla, de dhus sighiri; circhendi e sperendi ca totu su carraxu ca dhis femu cuncodrendi arrennesciat a dhis si nai ca femu prexau a “fuedhai” cun issus. Po dhis narri ita? No tenemu nudha de dhis nai, sceti ca no tenemu nisciuna cosa mala contras a issus. E chi no fessit stètiu de aici, cumenti emu pòtziu, deu a solu, fàiri calincuna ancada contra de issus? Ca imoi fuent prus de duxentus? Deu imoi femu prexau de dhus tenni cun mei, custu speramu e mi pariat, assumancu ca femu arrennèsciu a si dhus fàiri cumprèndiri cun totu cudhu atumbai.

Fiat stètiu de aici ca mi nci fent fatu lompi in mesu a tot’issus, a mei pariant totus ogualis, po mei s’intèndit, ca no arrennescemu a cumprendi e a bodhiri difarèntzias aintrus de issus. Sceti “itadhinantaEfis” ca teniat is pilus cirdinus intamis che a furriotus e ca teniat su nasu strecau e chentza de càrigas che unu bosceri. Sigheus unu mori in mesu a su padenti po una bella mesoredha e camina camina lompeus in duna spètzia de pratza in me is matas innui nci fuent is barracas de issus, cumenti a pinnetas. Ci fìant fogus allutus, e totu in mesu a is pinnetas nci fent pipiedhus, creu, poita fent pitichedhus. Ma perou ita stocada fiat, pariant totus ogualis no si arrennesciat a biri e a cumprendi chini fiat mascu o fèmina, fent totus ogualis. Si setzeus ainnantis a unu fogu acorrau mei de caròngius lisus e tundus de arriu, innui nci fìat sètzia una pingiadas, mellus unu cradhaxus, innui nci fìant budhendi cixirianu chene de spisai. Mi ndi ent passau unu fùmia fùmia e meda callenti, antzis budhendi e femu po dha mussiai…

Mariedhu! Mariedhu!! Ohh Mariè!?!

Uhh, Ahh?!? It’est?

Ah, imoi nci seu!

Su palàtziu no fiat una cosa manna meda, tres pianus, fìat aici grogastu e strantaxau in sa parti bècia de sa bidha, a costau de su Masixedhu, a pustis de su passaditzu a s’intrada nci fiat un’òmini mannu mannu cun duus mustatzus longus e niedhus che sa pixi, pregontàt is billetus. Si calàt a giossu in sa scala a tres passadas a manu manchedha de s’òmini mannu mannu. In bàsciu no ti fìas abetau un’aposentu aici mannu cumenti a “galleria” bistu ita fiat s’intrada de su logu. Custa fiat manna meda, de longària e de largària, nci podiant capi prus de duuxentus postus, sa bòvida arta meda e cun is ainas po arrembronai is boxis. Èja, s’iat pòtziu biri custu filmu chi teniat unu arrétulu spedhiosu e a unu prètziu bàsciu meda. Sa genti fiat curta in medas a dhu biri e mi pariat chi donessit arrexoni de custas impressionis de mei. Fiat sa primu borta ca andamu a biri is cartonis, chi no fìant cudhus giai bistus e medas bortas de Walt Disney ca a mei no praxiant prus de tanti. Su filmu faìat de arrétulu “Allegro ma non troppo” pràtziu in cuàturu contus. Cumenti a mùsiga de acumpàngiu, colunna sonora, teniàt su Boleru de Ravel.

Ahah! Labai! Ita fìat cudhu machiori de duru-duru chi no mi boliat scampiai de su ciorbedhu e chi mi fìat scimingendi. Mama mia m’iat acumpagiau sa di chi emu fatu is annus, trexis po sa precisioni, e po istrina m’iat potau cun issa, poita praxiat fintzas a issa biri custu filmu, a biri una manera noa de fàiri prexeri a is pipius. Mi fiat praxu meda. Unu de is cuàturu contus fìat custu: unu botuledhu de coca cola, bùidu, fìat stètiu scutulau in s’àiri a forti meda e fìat lòmpiu fintzas a sa luna, innui ndhi fìant bessius is ùrtimus stìdhius abarraus aintru. De custus stìdhius a bellu a bellu si torrat a cumentzai s’istòria de sa vida patendi de sa vida in formas ilementaris a cudhas prus cumpressas e a lompi a is òminis passendi totu su tretu de is animalis prus pagus irvilupaus.

Allodhu, est innia ca emu bistu po sa prima borta “ItadhinantaEfis”. Imoi mi ndi àrtziu ca mama m'est tzerrendi po m’illichidiri. Depu andai a scola in sa de s’Àxrini, sa “A. Lamarmora” in sa Primu A.

francudefabiis

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags