Poita?

Is tres faula-berus de Francu De Fabiis cun sa presentada insoru
25 Ottobre 2020
poita

De oi cumentzaus a publicai is tres faula-berus de Francu De Fabiis cun sa presentada insoru.

 

Custas tres faula-berus funt stètias pentzadas, cuncodradas, stèrrias e scritas a manu in s’istadi de su 1992 a Costa Urrei innui femu lòmpiu po pigai a trabballai che inforradori in duna pitzeria. Su mengianu emu donau s’esàmini de “Storia contemporanea” cun su prof. F. Atzeni. Seu andau a sa Dukissa ca tenemu giai in sa màchina totu s’arroba po trabballai e po mi fàiri totu sa stagioni de s’istadi in Costa.

Prexau che unu pùlixi ca emu pigau trinta e lodi, fiat su 26 de làmpadas, de Literas m’incarreru po Costa Urrei. De pinnigu passu, de bessida de Frùmini de Cuartu a Santa Luria, a sa pitzeria aundi s’annu innantis emu fatu sa stagioni. Saludu is ex cunlegas e gestoris e sigu inderetura a Costa Urrei.

Innia apu fatu tres mesis de trabballu, meda trabballu, mari, meda mùsiga sparada a totu volùmini: “Pittura fresca”, “I Nomadi”, “Credence Clearwater Revival”, “Otis Redding”, “Edoardo Bennato” medas cantaudoris e meda rock. Tres mesis stravanaus ca apu cannotu meda personis e chi abitu fintzas a oi a bintot’annus de intzaras.

Apu scritu custus contixedhus a cunsolu de is sentidus e po mi fàiri unu pagu de cumpangia. Custas faula-berus fuedhant de totus is chi apu cannotu, bìviu e trabballau impari in cudhus tres mesis.

Una borta lòmpiu a su logu de trabballu seu abarrau prus de cuìndixi dis chi no fuedhamu cun nemus, aturamu sèmpiri a solu e candu scapamu de trabballai in s’interis ca is àturus camareris e coxineris si stentànt a pigai su friscu fintzas a s’obrescidroxu, deu mi nd’andamu a corcai.

Una noti m’ant cumbidau a abarrai in cumpangia de issus e mi seu e m’ant sotzializau. Seu torrau a nàsciri. In acabbu de s’istadi e spaciau de còiri pitzas m’ant incarrigau de pinnigai e illichidri su logu e in chi s’interis faemu sa bardania de a su noti fintzas a su mengianu, fatu fatu mi setzemu e mi ponemu a scriri e mi seu bisau custus tres contixedhus.

Emu cumbidau totus de si scioberai a cadeunu unu nùmuru, de su unu a su centu, a prexeri nostu e aici apu scritu de is Nùmuru-rus, de nosu.

francudefabiis

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags