Pediatras: in Itàlia unu 5,5% in mancu in duos annos

Lu narant sos datos de sa fundatzione Gimbe
10 Maggio 2023
aprofundimentos

Aprofundimentu de su mèrcuris  - Si est cosa chi leghimus in su situ de su ministeru de sa Salude, cheret chi a cussa definitzione abarremus fideles totu cantos: «Cada pitzinnu, dae cando naschet, devet àere su pediatra suo pro pòdere atzèdere a totu sos servìtzios e prestatziones garantidas dae su Servìtziu sanitàriu natzionale».

Amus in pessu lèghidu e bortadu unu printzìpiu de cussos chi non si nche podent tòddere. Ma comente ischimus, unu contu est a b’aeremus unu printzìpiu iscritu, àtera cosa est a lu pònnere in pràtica.

Sa fundatzione Gimbe, pro nàrrere, at bogadu a campu unos cantos datos chi nos narant una cosa prus chi non làdina: «S’allarme in contu de mènguas de pediatras – narat su presidente Nino Cartabellotta – movet dae babbos e mamas de totu sas regiones, dae nord a sud, cun contos chi si prendent a chistiones burocràticas, mancàntzia de rispostas dae parte de s’Asl, pediatras cun nùmeros de assistidos foras de mesura».

Alt. Torremus a lèghere ite b’at iscritu in su situ de su ministeru: «Su pediatra non podet sighire prus de 800 assistidos». B’at chie giogat cun sas dèrogas, duncas, chi però «podent èssere cuntzèdidas cunforma a situatziones locales particulares, si in una zona non b’at disponibilidade de àteros pediatras, o puru cando in una famìlia si b’annanghet unu pitzinnu nou».

E no est ebbia a nàrrere chi su problema movet dae sas duas fàscias de edade. Firmemus·nos agigu pro cumprèndere mègius. Semper su ministeru narat chi «su pediatra est obligatòriu pro sos pitzinnos finas a sos 6 annos» e chi pro sos chi nche sunt «intre sos 6 e sos 14, su sèberu podet èssere intre pediatras e mèigu de famìlia».

Como, est beru chi (datos Istat) sa fàscia 0-6 interessat 2,6 milliones de pitzinnos e sa 6-14 4,3 milliones. Ma fintzas cun unu trasferimentu de parte manna de pitzinnos de custa fàscia a sos mèigos de famìlia non diat cantzellare sas crititzidades.

Pro primu cosa sa fàscia 6-14 est bastante manna e cheret chi cumprendemus comente sunt partzidos cussos 4,3 milliones: su bonu nch’est serente a sos 6 o a sos 14? A pustis b’at de nàrrere chi fintzas pro su chi pertocat sos mèigos de base b’amus carèntzia de personale e nùmeros de assistidos foras de mesura. In Sardigna, pro nàrrere, mancari in forma voluntària, nch’ant artziadu su lìmite de patzientes dae 1500 a 1800.

Duncas si su problema de sos pediatras est sa fàscia 6-14 (semper chi b’apat trasferimentu bastante e uniforme), semus faghende un’arresonu a metade ca posca su problema est pro sos mèigos de famìlia, chi giai sunt a fòddidas.

Sos problemas de sos pediatras pertocant difatis finamentas s’edade issoro: cunforma a sos datos Enpam a su 31 de nadale de s’annu coladu, prus de su 50% de issos nch’aiat barigadu sos 60 annos de edade. Intro de su 2031 ant a pensionare duncas 3.500 pediatras.

E su ricàmbiu generatzionale mancadu giai dae como lu semus bidende. Ca intre sos pediatras noos b’at chie sèberat de fàghere su pls (a sèberu lìberu) e b’at chie sèberat sa carriera ospidalera. de cada manera sos pediatras noos diant prenare su bòidu chi connoschimus petzi pro su 50%.

Sa situatzione est crìtica. Cunforma a s’ùrtimu agiornamentu de su report Agenas, dae su 2019 a su 2021 b’at àpidu 386 pediatras in mancu (fiant 7.022): su 5,5% in duos annos.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aprofundimentos

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2022-2023. LR 22/2018, art. 22

Image
ras