Pediatras: in Itàlia unu 5,5% in mancu in duos annos

Lu narant sos datos de sa fundatzione Gimbe
10 Maju 2023
aprofundimentos

Aprofundimentu de su mèrcuris. Si est cosa chi leghimus in su situ de su ministeru de sa Salude, cheret chi a cussa definitzione abarremus fideles totu cantos: «Cada pitzinnu, dae cando naschet, devet àere su pediatra suo pro pòdere atzèdere a totu sos servìtzios e prestatziones garantidas dae su Servìtziu sanitàriu natzionale».

Amus in pessu lèghidu e bortadu unu printzìpiu de cussos chi non si nche podent tòddere. Ma comente ischimus, unu contu est a b’aeremus unu printzìpiu iscritu, àtera cosa est a lu pònnere in pràtica.

Sa fundatzione Gimbe, pro nàrrere, at bogadu a campu unos cantos datos chi nos narant una cosa prus chi non làdina: «S’allarme in contu de mènguas de pediatras – narat su presidente Nino Cartabellotta – movet dae babbos e mamas de totu sas regiones, dae nord a sud, cun contos chi si prendent a chistiones burocràticas, mancàntzia de rispostas dae parte de s’Asl, pediatras cun nùmeros de assistidos foras de mesura».

Alt. Torremus a lèghere ite b’at iscritu in su situ de su ministeru: «Su pediatra non podet sighire prus de 800 assistidos». B’at chie giogat cun sas dèrogas, duncas, chi però «podent èssere cuntzèdidas cunforma a situatziones locales particulares, si in una zona non b’at disponibilidade de àteros pediatras, o puru cando in una famìlia si b’annanghet unu pitzinnu nou».

E no est ebbia a nàrrere chi su problema movet dae sas duas fàscias de edade. Firmemus·nos agigu pro cumprèndere mègius. Semper su ministeru narat chi «su pediatra est obligatòriu pro sos pitzinnos finas a sos 6 annos» e chi pro sos chi nche sunt «intre sos 6 e sos 14, su sèberu podet èssere intre pediatras e mèigu de famìlia».

Como, est beru chi (datos Istat) sa fàscia 0-6 interessat 2,6 milliones de pitzinnos e sa 6-14 4,3 milliones. Ma fintzas cun unu trasferimentu de parte manna de pitzinnos de custa fàscia a sos mèigos de famìlia non diat cantzellare sas crititzidades.

Pro primu cosa sa fàscia 6-14 est bastante manna e cheret chi cumprendemus comente sunt partzidos cussos 4,3 milliones: su bonu nch’est serente a sos 6 o a sos 14? A pustis b’at de nàrrere chi fintzas pro su chi pertocat sos mèigos de base b’amus carèntzia de personale e nùmeros de assistidos foras de mesura. In Sardigna, pro nàrrere, mancari in forma voluntària, nch’ant artziadu su lìmite de patzientes dae 1500 a 1800.

Duncas si su problema de sos pediatras est sa fàscia 6-14 (semper chi b’apat trasferimentu bastante e uniforme), semus faghende un’arresonu a metade ca posca su problema est pro sos mèigos de famìlia, chi giai sunt a fòddidas.

Sos problemas de sos pediatras pertocant difatis finamentas s’edade issoro: cunforma a sos datos Enpam a su 31 de nadale de s’annu coladu, prus de su 50% de issos nch’aiat barigadu sos 60 annos de edade. Intro de su 2031 ant a pensionare duncas 3.500 pediatras.

E su ricàmbiu generatzionale mancadu giai dae como lu semus bidende. Ca intre sos pediatras noos b’at chie sèberat de fàghere su pls (a sèberu lìberu) e b’at chie sèberat sa carriera ospidalera. de cada manera sos pediatras noos diant prenare su bòidu chi connoschimus petzi pro su 50%.

Sa situatzione est crìtica. Cunforma a s’ùrtimu agiornamentu de su report Agenas, dae su 2019 a su 2021 b’at àpidu 386 pediatras in mancu (fiant 7.022): su 5,5% in duos annos.

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

 

 

 


 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aprofundimentos

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna - IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Image
ras