Trasformai s'isperdítziu in resossa. Sighit in Sardigna su progetu Alimentis

16 Marzo 2012
Image
logoregione-SARDUesploso2037.png

Ascurta custa nova


(S’úrtima nova) – Casteddu, 16 de su mesi de martzu – Torrai a promovi s'ética de is cunsumus alimentaris. Est custu s'iscopu de su progetu Alimentis, promòviu de s'Agentzia regionali po su traballu, cun s'agiudu de sa "Caritas Santu Saturninu Fondatzioni Onlus", e nàsciu de s'idea de trasformai s'isperdítziu in resossa recuperendi e torrendi a distribuiri sa cosa de papai chi no est stétia bendia, ma chi si podit tambeni papai. Ma chini funt is sugetus beneficiàrius de sa spartzimenta? Naturalmenti is assótzius de assistu chi tenint in gestioni is mensas de is pòberus e assegurant agiudu a is animabis de afetu. "Cun custa proposta - at nau s'assessori regionali a su Traballu Antonellu Liori in su seminàriu chi s'est tentu apitzus de su Progetu Alimentis - si torrat a promovi s'ética de is cunsumus alimentaris chi, biu su mamentu delicau de crisi chi funt passendi diversas familias, donat cabali mannu a s'idea". Unu progetu chi si fundat asuba de su arregallu fatu de is butegheris, chi donant vida a un'arrólliu birtudosu intre chini no bendit is benis e chini ddus su spaciat, is istitutzionis públicas e sa sotziedadi de smartimentu de is arrefudus. "Sa filosofia de 's'isperdítziu profetosu' - sighit Liori - permitit de mellorai sa calidadi de s'assistu a is poberus e fait profetu a sa sotziedadi e a s'ambienti puru, irminorighendi is arrefudus in is muntronaxus". E bosàterus ita ndi petzasis? Sa redatzioni de IlMinuto torrat lùnis cun d-un’àtera puntada de S’úrtima nova: unu progetu chi bit a su ligidori protagonista de su giornali inditendi is novas chi fueddant de Sardigna e chi po issu funt de importu mannu.

Scàrriga custa nova

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda


© RIPRODUZIONE RISERVATA

S'ùrtima nova

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda.

Image
Regione Autonoma Sardigna

Commenti

Trasformai s’isperdítziu in resossa esti propriu unu bonu iscopu. Custa nova esti mera pretziosa, custa esti sa prima borta chi intendu chistionai de su progetu Alimentis.

A propositu de agricoltura, appu intendiu ca su vermentinu de Sardegna esti a is ultimusu postusu in is classificasa de bendidasa? è berusu? E chi è berusu podei scriri de custu?