Economia: Casteddu avviat su “Seed venture capital”

24 Làmpadas 2009

Unu fundu temporaneu, de 400milla eurus po aggiudai is impresas prus piticas e cussas de medias dimensionis cun d'unu finanziamentu temporaneu de usai candu ddoi funt difficoltadis a accedi a su crèditu. Cun custu obbiettivu s'Amministrazioni comunali de Casteddu at istituiu unu “Fondo Rotativo di Seed Venture Capital po impresas cun ideas innovativas" de 40milla eurus cun s'"Agenzia dello sviluppo". Su progettu esti stetiu presentau custu mangianu cun d'una conferènzia stampa in sa sedi de sa "Città dell'impresa". Su comunu at a ponni a disposizioni de is impresas scioberadas - "società di capitali" cun sedi in su comunu de Casteddu - unu massimu de 30milla eurus comenti quota de minoranza de su capitali a arriscu. Is aziendas ant a tenni de is tresi a is cincu annus de tempus po torrai su capitali investiu de s'smministrazioni in sa fasi de avviu.
S'iscadènzia po sa consegna de is domandas est su 30 de su mes''e ledaminis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA