Política: interrogazioni po is esercitazionis militaris de su 15 de su mes''e làmpadas in su Tirrenu

24 Làmpadas 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 24 de su mes'e lampadas - Ita est acontessiu su mangianu de su 15 de su mes''e làmpadas, candu duus mumudinus meda mannus e unu trémidu "acontessiu forsis po mori de un'esercitazioni aereu-navali in su Tirrenu" ant portau timoria manna tra is residentis e is turistas de sa costa orientali de sa Sardigna, de Terranòa finzas in Barì? Custu est cantu at dimandau sa Consillera de is Rossomori Claudia Zuncheddu a su Presidenti de sa Regioni e a s'Assessori des'Ambienti. S'esponenti sardista de sinistra at ammostau s'interrogazioni "a resposta scrita" cun una cuferénzia stampa. A custa at participau puru sa leader de su Comitau Gettiamo le basi, Mariella Cao. "Sa Regioni - at precisau Zuncheddu - depit ispiegai ita est sucèdendi in sa terra nostra e de depit donai respostas precisas". "Is cannonadas normalis - at nau Mariella Cao - no faint custus efetus. Is navis e is aereus no faint tremi sa terra. Comenti spinnigaus is duus rumoriss chi ant fattu una trémidu aici mannu? Ita tipu de armas funt sperimentendi?"
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags