Cgil: Costa, unu no siccu a s'eolicu in su mari de "Is Arenas e puru in aterus logus"

12 Ladàminis 2009
(IlMinuto) – Casteddu, 12 de su mes''e ledaminis - "Seus contra a is parcus eolicus off shore, poita bideus comenti un'amalezu is progetus ispeculativus chi nudda tenint de biri cun d'unu pranu seriu de isviluppu rinnobabili in Sardigna". Cun custus fueddus su segretariu de sa Cgil Sardigna, Enzo Costa, s'ischierat contra a s'eolicu in su mari de "Is Arenas, in su 'Golfo degli Angeli, in Sarròccu e in dognia ateru logu". Sa Cgil est a favori de s'incremetu de sa produzioni d'energia alternativa perou - precisat Costa - "senz'e impiantus chi arruinint su mari o su paesaggiu". Oi, in Sardigna, sa produzioni d'energia de is fontis fossilis e de is derivaus tenit un' incidènzia de su 95,1 po centu contra a su 4,9 po centu generau de fontis rinnovabilis. "Propriu po s'importanzia de is fontis alternativas - narat su sindacalista - depeus iscongiurai totus is ipòtesis de svendi su mari nostru e su territoriu a chini tenit s'idea de fai progetus ispeculativus chi arruninant s'ambienti e chi no cuncurrint po nudda a creai occupazioni".
© RIPRODUZIONE RISERVATA