Su Tar de sa Sardigna bullat su Ministru Gelmini. Sesi familias bincint sa batalla po su riconoscimentu de unu professori de sustegnu po dognia alumnu cun disabilidadi

23 Ladàminis 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 23 de su mes''e ledaminis - Noa isconfitta legali po su Ministru de s'Instruzioni Mariastella Gelmini. Un'ordinanzia de su Tar de sa Sardigna at arriciu "in via cautelare" su recursu presentau de sesi famiglias sadras chi tentint in domu alumnus disabilis. Su recursu esti stetiu fattu contra a is taglius fattus de su Guvernu a su nùmeru de is maistus de sustegnu. Is familias - sustenias in sa batalla legali de s''Associazione bambini cerebrolesi' de sa Sardigna - ant bintu sa batalla po ottèniri su riconoscimentu de unu maistu de sustegnu po dognia alumnu cun disabilidadi. Sa riforma previdit in veci unu maistu de sustegnu dognia duus alumnus cun disabilidadi e custu senz''e contai cantu at nau su medicu. "Si torrat - at nau su consilleri regionali Marco Espa - a unu stadu de legalidadi a facc''e is alumnus prus maltrataus de su Stadu, a is calis si bollit leai puru su dirittu a s'instruzioni e a s'integrazioni: is alumnus cun disabilidadi". "S'assessori regionali Baire - at nau Espa - depit tenni contu de cantu esti stetiu istabiliu de is tribunalis e no si depit fai cumandai de Roma po istabiliri is lineas po poniri in pratica una riforma chi no tenit ni conca ni peis. Depit difèndiri is alumnus sadrus cun disabilidadis, puru cussus chi no tenint su dinai e sa forza de si poniri in giustizia cun su Tar.
© RIPRODUZIONE RISERVATA