Traballu: is provìnzias zerriant Cappellacci no respúndiri

15 Ladàminis 2009
(IlMinuto) – Casteddu, 15 de su mes''e ledaminis - Sa Giunta reigionali at segau dognia tipu de raportu cun is assessoraus provinzialis de su "Lavoro", nonostanti is medas dimandas atóbiu fattas a su presidenti de sa Regioni Ugo Cappellacci. Ddu dinunziat totus impari cun d'unu comunicau is otu assessoris de su "Lavoro" de is Provìnzias sadras. "Is assessoris provinzialis a is 'Politiche per il Lavoro' - si podit liggiri in d'una nota stampa - bollint evidenziai, ancora una borta, s'interrumpimentu de dognia tipu de raportu cun sa Regioni Sardigna e meda de prus cun s'assessorau regionali cumpetenti, immoi pigau a interim de su Presidenti Cappellacci". Su bloccu de is comunicazionis fait firmai de fatu su processu de riordinu de is serbízius po su traballu cumenzau cun sa lei regionali 20 de su 2005. No scéti custu, sa situazioni de pesanti apretu economicu - precisat sa nota - "imponit su bisóngiu de medas cunsidérius in matéria de politicas ativas po su traballu e de gestioni de is processus de mobilidadi". Sa dinùnzia de is assessoris est cuncórdia: "No si podit fai finta de nudda e privai is provìnzias de unu diàlogu istituzionali e de indicus guida in matéria de  is politicas po su traballu chi si depint fai in is territorius".
© RIPRODUZIONE RISERVATA