Massaria: sa Regioni pedit su riconoscimentu de su stadu de crisi a su Guvernu

11 Onniasantu 2009
(IlMinuto) – Casteddu, 11 de su mes''e totussantus - Altragricoltura e su movimentu de is pastoris e de is massajus protagonistas de is mobilitazionis de is mesis passaus ant bintu una primu batalla. A pustis de diveras cidas de silenziu, sa Giunta regionali at dezzidiu de pediri a su Guvernu nazionali su riconoscimentu de su stadu de crisi de sa massaria in Sardigna pedendi puru azionis urgentis economicu- finanziarias po torrai a fai bivi su compartu de sa massaria sadra. "Unu de is nostrus campus produttivus e economicus prus importantis - at nau su presidenti de sa Regioni Ugo Cappellacci - est passendi de medas annus una crisi senz''e torrada, chi po essi affrontada e risolvia tenit bisongiu de un'interventu mannu e concretu. Seu seguru ca su Guvernu at a sciri ascurtai is dimandas nostras ma màssimu at a ascurtai su dolori de is aziendas de is massaju de s'Isola e at a costruiri impari a nosu unu pranu po torrai a fai bivi totu su compartu". Su presidiu, programmau de Altragricoltura e de ateras organizzazionis po custu mangianu in Casteddu in concomitànzia a is traballus de su Consillu provinziali obertu, est confirmau.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags