Impresas massajas sadras indepidadas cun su fiscu, po unu pranu Regioni-Equitalia

2 Mese de idas 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 2 de su mes''e paschixèdda - Sa Regioni at decìdiu impari cun Equitalia Sardegna una "piattaforma" po torrai a fai intrai su dinai chi su mundu de sa massaria depit a su fiscu e po evitai azionis esecutivas e cautelaris. De su pranu, s'est chistionau ariseru in Casteddu in d'un'atóbiu cun s'assessori de s'"Agricoltura" Andrea Prato e is capus mannus de sa sociedadi chi depit recuperai su dinai. Su pranu previdit ca s'ant a podi pagai ratas chi ant tenni iscadènzias longas - finzas a unu màssimu de 72 mesis. Sa cosa at essi fatta in pagu tempus cun is associazionis de categoria de sa massaria. Segundu cantu s'istimat, finzas a oi funt circa 15milla is impresas massajas chi iant a podi usai sa piattaforma, po unu depidu chi no contat nemancu 100 milionis de eurus in totu.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags