Udc: Cappelli abbandonat s'incàrrigu de capugruppu e dinunziat s'" amministrazioni de meri" de Oppi

30 Mese de idas 2009
(IlMinuto) - Casteddu, 30 de su mes''e paschixèdda - Est cuntrastu in s'Udc. Su capugruppu de su partidu de Casini in Consillu regionali, Roberto Cappelli, at abbandonau s'incàrrigu po protestai contra a s'"amministrazioni de meri" fatta in su partidu de Giorgio Oppi, chi tenit sa culpa de ai lassau s'incàrrigu de assessori de s'"Ambiente" senz''ai consultau su partidu.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags