Amentendi a Geppetto. Viagixeddu in su 'mundu de is buratinus' de Federico Coni

25 Cabudanni 2010
Image
regione_sardegna5.jpg

Sighit, tra traditzioni e innovatzioni, su viàgiu de Formas in s'Ísula in cica de is protagonistas de su manígiu. Custa cida IlMinuto si frimat in provìntzia de Aristanis, in Abas, tra is "opineddus" e is àteras creatzionis in linna de "Maestrodascia", Federico Coni, 31 annus.


De s'Istitutu d'Arti de Aristanis a sa Laurea in Disignu Industriali-Ecodesign in sa Facoltadi de Architetura "L. Quaroni" de s'Universidadi "La Sapienza". Si contat su caminu culturali suu?


Fintzas de piticu apu tentu una amori mannu po manigiai is cosas, po imbentai formas noas, po custu motivu apu sceberau de fai s'Istitutu d'Arti. Giai su nòmini "maestrodascia" est un'istrópiu de sa licéntzia de Maistu de s'Arti chi si pigat a su tértz'annu de s'Istitutu d'arti. Is primus "opineddus" mius, o assumancu is primus bideas mias, nascint própriu in iscola. A pustis apu decidiu de andai a s'Universidadi, interrumpendi po calinc'annu s'atividadi de "manigiu" e pighendu s'indiritzu de Ecodesign. Po medas cosas is istudius universitarius mi funt serbius a donai basis prus mannas a su progetu miu. Apu afinau cussas chi furiant is ténnicas de traballu tridimensionali, e temas comenti su riusu e riciclu. A pustis seu torrau in Sardigna po una chistioni de apartenéntzia meda intendia a sa terra mia.


Candu at cumentzau s'atividadi sua in Sardigna?


Is primus traballus, fattus in sa butega de família, funt dataus 1993, ma funt medas cruus. Podeus nai ca uficialmenti is primus "opineddus", cussus chi possu lamai cun spalleria "Opineddus de 'Maestrodascia'", cun is caraterísticas chi si podint connosci cun facilidadi puru in cussus chi fatzu oi, nascint in su 1997. In su 2004 torru a bivi fissu in Abas, sa bidda mia, e cumentzat s'abbentura de su Maestrodascia bonu.


Chini funt is maistus de fustei?


Ddus nau spaniaus: Jeronimus Bosh, Carlo Collodi, Fortunato Depero, Eugenio Tavolara, Benito Jacovitti.


Dógniunu de custus nòminis at contau po s'atividai de fustei? S'acrarat s'aportu de dogniunu in is creatzionis suas?


Est incolliosu donai un'arrespusta a custa dimanda. Collodi, po sa figura de Opineddu, chi amu meda de candu furiu pipiu, e dd'amu ancora. Bosch po su bagàgliu de mostrus e is babbórcus chi at creau cun sa pintura, chi ant conditzionau a sa fantasia mia. Depero poita est su futurista italianu cun su cali tengu prus acapius po una chistioni de formas e caboris e intigas. Eugenio Tavolara poita unu creativu Sardu no podit pretèndiri de essi biu aici si non connoscit is babbus de s'Artesanau Artisticu modernu in Sardigna, po is  mustajon is miríficuse is figuras. Jacovitti po sa frischesa de is fumentus suus, po is salàmini suus cun is peis e is àterus personàgius chi preniant is pàginas de CoccoBill e Opineddu, senz''e contai su "Kamasultra" suu, fonti de pessada po is opineddus hard chi fatzu deu.


No si definit "'artista' in su sensu strintu, ma un'artesanu úmili cun s'amori po Opineddu e su mundu suu de buratinus". Aundi nascit s'amori, própriu de Geppetu, po su manigiu de sa linna?


Bisàgiu miu, nannai miu, babbu miu funt mastruàscias, fintzas de candu furiu piticu podiu giogai cun sa linnixedda e is atretzaduras de traballu. Opineddu m'est sèmpiri praxiu e de ingunis su passu esti stetiu una simpli cusseguéntzia de is circustàntzias.


Cali est sa lacana chi separat s'arti de s'artesanau?


Deu mi definu "úmili artesanu" puru poita custu de seguru no est unu mestieri chi ti fait navigai in s'oru. Duncas si teneus s'umilesa e fadeus prus bella figura! "Artista"... chini si prenit sa buca cun custu títulu, nonostanti no ddu siat, mi donat arroscéntzia meda, poita cun su mantessi términu benint lamaus puru is buratinus desu  palcu de Maria de Filippi! Lassendu stai is brullas, m'agatu beni cun sa definitzioni de artesanu, biu comenti unu grémiu de Artis e Mestieris, comenti un'abbilidadi, una cosa chi si scit fai, e ndi seu artivu. Seu unu progetista, unu designer de is mustajonis mius, is istérgius mius, a s'acabbada su términu prus giustu iat a essi "creativu" comenti est scritu in sa carta de identidadi mia in sa boxi "professioni". A sa fini, potzu puru essi un'artista, ma mi praxit a mi declarai úmili artesanu, fatzu artesanau artísticu po traballu e seu un'operadori in su campu de is artis aplicadas.


Comenti nascint is gioghitus de fustei?


Totu nascit de una bidea chi mi girat in conca, chi tengu apretu de donai forma. Ma no est giustu impitai su términu gioghitu. Deu no fatzu gioghitus, ma mi praxit definiri is creatzionis mias cun d'una frasi unu pagheddu longa : "personàgius 'antropo-zoomorfi' de sabori brullanu". No funt difatis giogus, nonostanti est craru ca m'ispiru a custus. De sa bidea fatzu unu disigneddu e su prus de is bias ddu modellu cun su cad (computer aided design, ndr). Po mimi est importanti sèmpiri una cosa, chi is personàgius mius s'assimbillint, o mellus, chi si biat chi nascint de sa mantessi fantasia.


Cali tipu de linna impitat?


Po su prus abbeti e opinu, esséntzias moddis e resinosas meda profumadas, chi funt s'ideali po arriciri is finiduras fattas cun is impregnantis tintus a àcua.


Fustei fait cosas únicas po dógnia personi in basi a cussu chi bollit su clienti. Cali sa dimanda prus istrambeca?


Una cumponidura "hard". Una posidura de su Kamasutra, chi totu podit parri foras de unu traballu fasciugu.


In su mes''e paschixèdda de su 2009 at participau a una mostra in Bruxelles po sa Festa de is Artis. Cali bilànciu podit fai de cust'esperiéntzia internatzionali?


Esti stetia un'esperiéntziameda positiva, si castiaus a is raportus umanus, comenti totus is esperiéntzias chi si faint candu si andat a foras cun is àterus collegas artesanus. Su logu furiat miríficu, e ddoi esti stetiu un'anda e torra de personis medas curiosas po totu su tempus de sa mostra. No mollaus, e eus a torrai a provai prus ainnantis: custa esperiéntzia s'est serbia po ghettai is basis po àterus eventus.


Cali possibbilidadis oferit s'Ísula a un'operadori de su cumpartu?


Forsis po una personi animosa iat a podi donai sbocaduras e debressi puru, ma po unu comenti mimi, pagu aconcadori, is arrisurtaus si bint a pagu a pagu. Puru poita cicu abellu abellu de mi stichiri in modu seguru aintru de su panorama de s'Artesanau Sardu, chi est unu mundu fabulosu, ma aundi is falsus funt sèmpiri in s'enna, gratzias a is mercantis sguardenaus chi ndi bitint "putzímini" po ddu spaciai comenti cosa sarda a is clientis insoru. In pagus fueddus, Atersanus de totu su mundu uneisì! Ma dognunu cun is próprius símilis!


Calincuna immagini


Ischéda tennica


Progetu fattu cun sa participatzioni de sa Regioni Autónoma de sa Sardigna – L.R. 26/97 asuba de sa língua e cultura sarda© RIPRODUZIONE RISERVATA