“Is bideas noas nascint de un’arrobba chi tenit nascidas antigas”. Candu sa fantasia bobat asuba de su trabaxu: intervista a Chiara Maxia

30 Ladàminis 2010
Image
regione_sardegna13.jpg


Acapiai sa traditzioni cun s'innovatzioni in sa pràtiga de dógnia diri. Est custa sa filosofia chi ispirat a su traballu de Chiara Maxia. Sa tessidora, protagonista de s'intervista de Formas de custa cida, si contat in sa butega sua de Santu 'Asili 'e Monti, biddixedda in provìtzia de Casteddu, casi 30 annus de esperiéntzia a su trabaxu.


Su progetu "Immaginazione Sardegna" presentat a Chiara Maxia comenti un'interpreti rafinada de sa tessidura traditzionali sarda. Candu e comenti est nàscia s'atividadi de fustei? E ita est cambiau in is annus?


Mamma mia at sèmpiri traballau a su trabaxu, esti stetia sa primu maista mia. S'atividadi mia est nàscia in is primus annus Otanta e a pustis de ai fattu unu cursu de imparu professionali. Is primus bias apu fattu traballus classicus, cun is ténnicas bécias, abarrendi sèmpiri meda acapiada a sa traditzioni. Afatu, po acuntentai a is diversas dimandas, po oferiri prodotus nous e diversus de cussus de sèmpiri, apu sfrutau sa connoscéntzia de is arrobbas de su tempus passau e ddas apu torradas a propòniri cun caboris nous, arrobba, formas e materialis.


Cali est su raportu tra sa traditzioni e s'innovatzioni in is traballus de fustei?


Is cretzionis mias unint sa traditzioni cun s'innovatzioni. Dógnia diri, asuba de una teba de nascidas antigas, aciungiu bideas noas. Aici de una basi chi s'agatat in su tempus passau nascint arrobbas esclusivas.


Comenti est nàscia s'àmigantzia de traballu' cun s'I.S.O.L.A.?


S''àmigantzia de traballu' cun s'I.S.O.L.A. est cumentzada in is primus annus Otanta, cun d'unu cursu po tessidoris e cun su caminu de imparu de impresa e de assistu artísticu. A pustis est sighia cun sa promotzioni e béndhida de is prodotus.


Fustei traballat puru cun stilistas chi impitant s'arrobba de fustei. Cali valori donat a custu tipu de 'àmigantzia de traballu'?


Est un''àmigantzia de traballu' e scéti po custu est una cosa meda bella! Is bideas e is ogetus pigant forma. Pensai a unu bistiri partendi de s'istudiu de s'arrobba est una cosa chi no totus funt capatzis de fai. S'arrobba de is antigus, póbera e simpli, diventat importanti e pretziada in d'unu bistiri de isposa comenti in d'unu capotu de lana.


Cali funt is caboris chi preferit in is creaitzioni suas? Poita?


In matéria de caboris, amu impitai is tintas otentas cun is ebras de sa terra mia. Sceberu is caboris in su mentris chi fueddu cun su clienti o in su mentris chi fatzu un'arroba noa.


In sa tessidura traditzionali de sa Sardigna is materialis prus usaus funt: lana, cotoni e linu. Fustei cali de custus preferit?


Is materialis impitaus de sèmpiri in sa tessidura funt de nascida naturali e s'agatant cun facilidadi. Funt is materialis chi deu a oi preferu usai e ddus usu totus indistintamenti.


Po is creatzionis suas impitat puru materialis diversus de cussus chi bollit sa traditzioni?


In s'arrobba prus noa de is creatzionis mias apu insertau elementus chi no funt conventzionalis: coraddus, organdis, brocaus, ràfia, froris sicaus, giuncus...Elementus nous, ma acapiaus a sa traditzioni.


Cali funt is ténnicas de tessidura chi fustei usat de prus?


Impitu is ténnicas classicas, ma in s'arroba prus simpli mi praxit insertai diversus tipus de materialis e aconcai stramaduras.


Calincuna immàgini


Ischéda tennica


Formas est unu progetu fattu cun sa participatzioni de sa Regioni Autónoma de sa Sardigna – L.R. 26/97 asuba de sa língua e cultura sarda
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags