Candu sa tessidura atopat a s’arti. Is féminas de sa Cooperativa Su Marmuri contant carant’annus de traballu. De su telaju a su web

1 Ladàminis 2010
Image
regione_sardegna7.jpg


Cuintu apuntamentu po Formas. Custa cida sa redatzioni de IlMinuto si frimmat in Ulassa, in su coru de s'Ogiastra, po un'intervista colletiva meda interessanti fatta a is féminas de sa Coperativa Su Marmuri. De casi corant'annus protagonistas e custodis de una traditzioni chi, stagioni po stagioni, no finit de si rennovai.


Candu e comenti est nàscia sa bidea de s'uniri in coperativa?


In su 1971 sa coperativa furiat nàscia cun s'iscopu de trasformai in traballu unu mestieri chi si furiat sémpiri fattu in família, atividadi de traballu chi iat ai potziu portai unu torracontu economicu e puru tramandai unu mestieri chi furiat a arriscu de andai pérdiu.


Comenti eis imparau su mestieri?


Unus cantu de nos ant imparau in família de is próprius mammas, àteras, is prus giòvanas atressu is cursus de imparu professionalis.


Cali ténnicas usais po is tessiduras?


Impitaus casi sèmpiri sa ténnica lamada a "pibionis".


Is materialis usaus de bosàteras funt cussus bófius de sa traditzioni?


Assolutamenti sì. Usaus prusetotu sa lana de brebei po is tapetus e su linu po is lantzorus e cosas aici.


Tingeis bosàteras 'e totu?


No, impitaus materialis giai tintus prontus puru si donaus meda ispatziu a sa produtzioni in is caboris naturalis; lana bianca e niedda naturali e linu cruu.


Poita?


Poita is caboris naturalis funt su sprigu de sa traditzioni e s'agantant sèmpiri, no ant subiu tratamentus chímicus e funt su sprigu beru de sa sinzillesa e de sa naturalesa de su pópulu sardu.


Cantu ddoi est de innovatzioni in is creatzionis de bosàteras? E cantu de arrispetu de sa traditzioni?


S'arrispetu de sa traditzioni est po nos sa primu cosa e si bit in sa ténnica de tessidura, in is materialis impitaus e is disignus decorativus, chi funt cussus classicus e originalis de s'icongràfia sarda. S'innovatzioni est po nos acitotu importanti, ma sèmpiri in s'arrispetu de sa traditzioni, est a nai, puru cun ténnicas e materialis impitaus de sèmpiri, eus introdusiu disignus nous chi nascint de s'amigantzia cun artistas de su logu e prusatotu de s'amigantzia cun Maria Lai. Funti stetius introdusius puru telàrgius chi permitint sèmpiri unu traballamentu manuali, ma chi in su mantessi tempus si donat sa possibbilidadi de fai prus pagu fatiga física.


Sa produtzioni de bosàteras tenit tendhas, tapetus, coscinus, aratzus e bumbugneras. Cali prodotus funt dimandaus de prus de su mercau sardu? Calis, in veci, atirant de prus s'atentzioni de su turista e de su mercau italianu e internatzionali?


No ddoi funt diferéntzias mannas tra mercau sardu e turistas de sa penísula. Po su prus tra is cosas chi fadeus, cussas chi praxint de prus funt is tapetus, is tiàglias e is coscinus.


Presentais sa Coperativa cun d'unu giassu online. Est internet unu metzu profetosu po promoviri is produtzionis de bisàteras? Agiudat a superai s'assétiu geogràficu?


Su giassu internet est meda importanti, ti donat sa possibbilidadi de essi in dógnia momentu in calisisiat parti de su mundu. Is féminas sardas funt meda bravas e ddu bolleus fai sciri a totu su mundu!


Sa coperativa Su Marmuri e Maria Lai: si contais cust'amigantzia? Coment'est nàscia sa bidea de traballai e donai vida a una línia téssili chi at pigau meleda de s'artista chi est paisana de bosàteras?


Est difícili nai totu in pagus fueddus. Maria Lai e sa Coperativa si connoscint de sèmpiri, issa est sèmpiri stetia incantada de totu su mundu de is telàrgius, de is fius, de sa arrobba, de is caboris ecc. In su 1981 cumentzat un'agiudu prus strintu chi benit a pillu cun sa creatzioni de unu tapetu, cussu de is Cabras, pensau própriu po sa Coperativa nostra po una manifestada artistica meda manna ( "Legarsi alla montagna" ) fatta de Maria Lai in cuss'annu 'e totu. Po custu tapetu teneus sèmpiri s'esclusiva e su marcu depositau. In is annus chi funt benius funt nàscius àterus duus disignus. Is Mufronis, custus puru creaus pensendi a unu tapetunostru e is Sirbonis, chi in veci furiant nàscius comenti omagiu chi unus cantu de is prus bravus artistas sardus iant fattu a Nivola", in ocasioni de is dex'annus de sa morti cun sa pubblicatzioni de unu líbburu chi tenit cometi títulu "Un omaggio a Nivola, un tappeto per Nivola". In custu líbburu dogn'artista at fattu unu disignu chi podiat essi adatau a su cambiamentu in d'unu tapetu. Su disignu de Maria Lai fùt cussu de is Sirbonis chi a pustis esti stetiu trasformau de nos 'e totu in d'unu tapetu beru. No scéti, Maria Lai impitat meda is creatzionis nostras, petzus piticus o mannus de arrobba aintru de is òperas d'arti suas.


Eis puru donau vida a una línia aundi at agiudau sa designer de Rieti Susanna Cati. Est custu unu progetu meda innovativu. Poita própriu custa designer?


Susanna Cati est una designer meda interessanti, eus fattu po issa calencunu tapetu cun disignus suus, ma custus tapetus no funt mai intraus in sa produtzioni fissa.


De prus de tres decennius is féminas de sa Coperativa Su Marumuri si dedicant cun amori a su traballu in su telàrgiu. Is giòvanus cundividint custu interessu e custu atacamentu?


No meda, est unu mestieri chi pedit un'amori mannu, meda passéntzia, fatiga, amori po sa terra nostra e po s'istoria nostra. No tocat generalitzai, perou fatuvatu is giòvanus no funt in gradu de amai totus custas cosas.


calincuna immagini


ischeda tennica


Formas est unu progetu fattu cun sa participatzioni de sa Regioni Autónoma de sa Sardigna – L.R. 26/97 asuba de sa língua e cultura sarda.
© RIPRODUZIONE RISERVATA