S’Isfida de Alessio Sale: strexàju in Lungone, bidda “senz”e artesanus”

23 Ladàminis 2010
Image
regione_sardegna12.jpg


Otavu apuntamentu po Formas. Custa cida IlMinuto si frimmat in sa Sardigna 'e Tramuntana, in Lungone. In d'unu logu turisticu e cummerciali, "una bidda aundi no ddoi funt is artesanus", su strexàju Alessio Sale tenit de unu pagheddu de tempus una buteghedda de artesanau, aundi creat a fac''e is clientis e a is curiosus.


Un'isfida cun cussu 'e totu e unu "messagiu" a sa citadi de sa Gallùra.


Comenti est nàscia s'atividadi de fustei?


Apu cumentzau a m'innamorai de sa ceràmica connoscendi is strexàjus sardus e is òperas insoru. Esti stetia sa ceràmica a mi lamai, cun sa curiosidadi po is ténnicas de traballu e po is medas possibbilidadis de espressioni suas.


Cali est su camminu de imparu de fustei?


Mi seu acostau a sa ceràmica agiudendi sa cumpàngia mia in sa butega sua, ingunis est cumentzau su camminu chi apu intraprendiu. Ingunis po sceberu culturali e políticu si bendit scéti artesanau sardu pigau inderetura in is butegas de totu s'Ísula. A pustis eus decídiu de creai s'assótziu Lu ‘Entu de tutela e promotzioni de s'artesanau artísticu e traditzionali sardu. Aprontaus in Lungone unu cuncursu po strexàjus sardus, po ammostai prusatotu a su púbblicu de su stadiabi, cantu ballint is artesanus nostrus. De su 2006 sa mostra cuncursu "Arteceramica Sarda" rapresentat un'importanti momentu de promotzioni de su cumpartu. Innoi apu connotu unus cantu tra is prus bravus strexàjus sardus, chi cun amori m'ant trasmitiu una pariga de informatzioneddas asuba de sa ceràmica. De cinc'annus istudiU a solu senz''e agiudu de nemus su manixu de s'argidda. De ocannu eus creau una buteghedda aintru de su negótziu, aundi deu traballu a cuntatu cun is bisitadoriS.


Cali raportu tenit cun sa matéria chi modellat? E cun su cabori?


S'argidda est terra e sa manixu est un'ingestu chi ti fait torrai a sa nàscida, cussu chi s'intendit no ddu podis imparai in nesciunu cursu. Su manixu est un'ingestu chi ti rellassat. Infatu perou ddoi est puru sa ténnica, chi arribbat a pustis de un'ingestu istintivu. Cun is caboris in veci giogu, impitendiddus puru in modu imprópriu. Po smaltai impitu scéti su pinzellu e bollu chi is signus abarrint, meda marcaus puru.


Chini funt i maistus de fustei?


Po mei is maistus mannus funt Salvatore Fancello e Costantino Nivola, figuras senz''e tempus. Ma pensu ca unus cantu de is traballus mius siant ispiraus a sa natura de sa Sardigna. Po su prus mi seu ispirau a is arrocas de granitu de Capo Testa.


In is creatzionis de fustei benit lassau ispàtziu a un'interpretatzioni noa de is figuras traditzionalis de sa ceràmica sarda?


No creua s'esiténtzia de una traditzioni sarda de ceràmica artística. Is ceràmicas nostras fintzas a sa fin''e de s'otuxentus furiant strexus, duncas teniant un'impitu pràtigu. A pustis ddoi funti stetius is artistas (Melis, Fancello, Nivola e àterus) chi ant impitau s'argidda in sensu artísticu, ma no furiat una pràtiga connota meda. Ddoi funt traditzionis de família, fillus chi torrant a fai is cosas fattas de is babbus. No ddoi est nesciunu dúbbiu perou chi in is produtzionis mias ddoi siat s'ammentu a sa Sardigna. Dógnia tantu torru a fai símbolus sardus comenti is Gigantis de Monti Prama o is pintaderas. Unu modu po fai connosci sa Sardigna e s'istoria sua.


Comenti nàscit s'assótziu Lu ‘Entu?


Deu e Stefania Taras eus decídiu de creai s'assótziu cun s'obbietivu de cumbàtiri is trastocaduras de is produtzionis sardas. In is logus turisticus est un'arregula su cumérciu de su souvenir cun sa scrita "Sardigna", e no importat aundi su prodotu siat stetiu fattu diaderus. Pensaus in veci ca su mercau turisticu possat essi sa primu oportunidadi economica po is artesanus nostrus.


Fustei est maistu in is cursus aprontaus de s'assótziu. Cali est su bilànciu de custa atividadi?


No seu maistu, ma fatuvatu fatzu biri a is scientis unu pagu de manixu. Custus funt po su prus pipius chi, ammainaus, mi dimandant de provai: mi spassiat meda sa cosa. Podint abarrai oras a mi castiai e a manixai un'arrogu de argidda. Cun s'assótziu teneus unu progetu, cussu de aprontai cursus po personis chi tenint disàbbilidadis a conca.


Fustei est su primu strexàju de Lungone. Comenti esti stetia aghillia s'atividadi sua?


Su progetu est unu progetu de vida chi unit sa faci professionali e cussa prus "passionali". Su sceberu de si ponni ainnantis de is turistas e creai est nàscia po fai biri una cosa bera. Deu no fatzu demostratzionis, ma traballu a fac''e sa genti. No fatzu su tratenidori: seu un'artesanu. Lungone est una bidda turistica aundi ddoi est auséntzia de artesanus. Apu bófiu donai unu messagiu.


Fustei fait ogetus originalis cun s'impitu de diversas ténnicas: de su tórrinu, a sa lastra, a sa scultura. Cali preferit e poita?


Sa primu ténnica chi apu imparau, e chi apu amau de su primu momentu, esti stetia cussa de su tórrinu. Oras e oras de apricu e sa satisfatzioni de sciri donai sa forma, a sa fini, a una cícara fatta beni. A pustis apu imparau sa ténnica de sa lastra e de su colombinu (custu d'impitu pagu) e infínis sa scultura, ténnica chi mi permitit diversas possibbilidadis espressivas.


Fait puru traballus in basi a is indicus de su clienti?


Su cuntatu faci po faci cun su clienti est meda importanti. Deu ascurtu is bisóngius suus e ddi fatzu sa proposta cun is solutzionis mias, calencuna borta est su clienti 'e totu a tenni una bidea chi deu a pustis fatzu.


In su cadàsciu tenit progetus nous?


Tengu unu cuaderneddu prenu de abbotzus de fai, chi no oi cras!


In is produtzionis artesanalis sardas de is úrtimus tempus si bit un'incidéntzia de su design. Cantu influit in is prodotus frutu de traballu de fustei cust'àmiganzia tra su tempus passau e su tempus benidori?


Su design est nàsciu comenti dissiprina chi progetat ogetus chi tenint un'impitu e chi si podint fai in scaba industriali. No pensu de podi fueddai de design in s'artesanau sardu. Pensu in veci ca s'artesanu possat traballai impari cun s'artista a unu progetu, chi no depit mai essi un'ogetu in série, e chi depit essi un'ogetu de calidadi. Fatuvatu perou s'artesanu sardu est puru progetista. Imbentai e fai: custu est su traballu de s'artesanu.


Calincuna immagini


Ischéda tennica


Formas est unu progetu fattu cun sa participatzioni de sa Regioni Autónoma de sa Sardigna – L.R. 26/97 asuba de sa língua e cultura sarda© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags