Totus is formas de s’imbirdi. S’arti e is progetus de Francesca Tedesco: “Sa circa est vidali”

6 Onniasantu 2010
Image
regione_sardegna15.jpg


Décimu apuntamentu po Formas. Custa cida sa redatzioni de IlMinuto si frimmat in Tatàri, in sa butega Vetrarte, aundi de su 1986 Francesca Tedesco, artesana e maista in s'Académia de Belle arti, donat forma a s'imbirdi. Unu materiali "cuaddudu e imprevidìbili", ma chi scit "spantai e incantai".


Candu e comenti est nàscia s'atividadi de fustei?


Bella dimanda! Difícili nai comenti e candu nascit un'amori, creu chi in embrioni siat nàsciu cun mei, a pustis funti nàscius is eventus e is sceberus fattus chi ant permitiu a s'embrioni de cresci, pigai forma e cabori. S'atividadi cun patida I.V.A, po si cumprendi, est nàscia in s'86, candu apu connotu Silvio Sotgiu, cussu chi est immoi pobiddu miu, puru issu artesanu cun esperiéntzias in su campu de s'imbirdi artísticu. Impari eus donau vida a su su "Studio Vetrarte", chi tenit sa própriu sedi in mesu a satu, in sa zona de S. Camillo, aundi biveus, in domu nostra, chi est puru istudiu-butega e, calencun'annu prus a tradu, eus obertu s'aposentu de aparada "Crea" in pratza Fiume in Tàtari. Impari eus fattu bintixínc'annus de traballu, unu traballu fattu de milla cunfrontus, de progetus, de cuntentesas mannas, ma puru de delusionis e de milla cumbatas; unu períodu longu, calcu e intensu.


Ddoi est unu diàlogu tra s'arti de fustei e s'atividai sua de maista? Si ddoi est, si contat custa liantza?


Certu ca esistit sa liantza, poita deu seu impasta a imbirdi e esti stetiu custu inevitàbili trasmiti s'amori po custu imboddicheri e miríficu materiali, ma scéti a chini at dimustrau de essi interessau e curiosu. In trintacinc'annus de imparamentu (de custus 15 fattus in s'académia de 'Belle Arti') apu circau de no influentzai is istudiantis mius in is sceberus de is caminus espressivus insoru, ddus apu acumpangiaus in sa circa de unu caminu, impitendi diversus materialis comenti linguàgius espressivus de is síngulas diversidadis. Perou sa comunicatzioni e sa trasmissioni passant puru atressu de is canabis chi no funt cussus de su fueddu. Medas de is scientis mius, in is annus, ant traballau cun s'imbirdi, ma cun d'una própriu circa personali.


Cali funt is maistus de fustei?


Seu stetia maista de mimmi 'e totu. Forsis esti stetia sa curiosidadi meda manna chi apu tentu fintzas de candu furiu pipia po is "caleidoscopi" a mi portai in custa istrada e de manna, a pustis de m'essi dipromada in ceràmica in s'Istitutu de Arti e de essi diventada maista, duncas economicamenti autónoma, mancai fessit giovunedda, a mi permiti de coltivai cust'amori prenu de luxi de meda caboris, impignendi tempus e dinai in sa circa, a su tempus nemmancu meda fàcili po mori de s'auséntzia de internet. A su tempus is butegas de su manixu de s'imbirdi artísticu (chi s'espressat cun ténnicas medas diversas tra cussas, comenti su musàicu, s'imprumbadura, sa ténnica "Tiffany", sa "vetrofusione" e sa formadura in is mollus, e su manixu "a lume" po creai prellas de imbirdi puru) in Sardigna no ddoi furiant, e puru in Itàlia furiant meda pagus (fueddu de is annus '70). No esti stetiu fàcili, ma esti stetiu unu viàgiu menda intensu e carrigu de emotzioni chi ancora oi sighit...


Cali raportu tenit cun s'imbirdi?


Unu raportu meda strintu, tantu ca ddoi cumbivu de carant'annus! Puru si no est sèmpiri unu raportu fàcili. Antzis, s'imbirdi est cuaddudu e imprevedìbili, mancai siat ammainadori, in prus no donat meda cufiàntzia, calencuna borta deludit, calenc'àtera si negat, calencun'àtera ancora traixit, ma candu no ti dd'abetas ti spantat, ti scinitzat, t'incantat.

S'imbirdi est sa maia chi mi contat.


Francesca Tedesco agiudat sa matéria a parturiri  o cunferrit forma a sa matéria?


S'imbirdi in sa forma sua sólida in generi est in lastras, pertigatas o renas. Su traballu miu est cussu de ddu segai, de ddu cumponni, de ddu scallai e dd'atrotiai. No est comenti po is scultoris, creu de donai deu sa forma a sa matéria...


Ita ddoi est de sardu in is creatzionis de fustei?


Naturalmenti dipendit de is contestus in is calis un'òpera andat insertada, una bidriera est diversa de unu testu o de una làmpada. Naraus ca sa sardidai si podit ligi cun prus facilidadi in is miniaduras de is paisagius a tres dimensionis chi ammentant caboris e ammàinus de sa terra e de su mari, comenti poesiddas de is ogus, ma s'agatat puru in calencuna colletzioni de ogetus chi fadeus po is negótzius de s'ex I.S.O.L.A, (s'enti regionali nàsciu in is annus'50 e serrau unus cantu annus fait de Renato Soru) immoi gestius de privaus, in Casteddu e puru in Portu Chervu. A dógnia modu sa faci sarda no est mai de tipu traditzionali, ma est arregordau a livellu emotivu, est casi pispisau.


In su giassu de fustei ligeus s'imbirdi: "est arti, cultura, maia, alchimia". Si podit acrarai mellus su cuncetu?


Difícili fueddai de sa maia. S'imbirdi est matéria chi si trasformat, si fait liquidu e sólidu coloriu, opacu o trasparenti, callenti o fridu, úmili o pretziau e aici a sighiri, passat atressu de su fogu senz''e s'abbruxai, podit portai su ghiàciu senz''e ghiaciai. S'imbirdi est unu donu miríficu de sa terra e funt in custas propriedadis suas su sentidu de sa maia chi seu narendi!


Is traballus de sa butega de fustei funt presentis in diversus logus de fidi. Cali funt is òperas chi po fustei tenit unu sinnificau prus mannu?


In is annus eus fattu diversas bidrieras po logus de fidi, is prus bellas funti senz''e dúbbiu is bidrieras de sa crésia "Nome di Gesù" in Ottava (Tàtari) asuba de una subrafaci de prus de 100 mq. Funt is prus mannas bidrieras chi ddoi funt in Sardigna, e , prusatotu, funt fattas de artesanus sardus, cun sa ténnica antiga de sa imprumbadura. Po sa progetatzioni e po ddas fai ddoi funt bófius duus annus! Esti stetiu meda impegnativu, ma puru meda emotzionanti, una bella isfida!


In is creatzionis de Francesca Tedesco est prus forti sa traditzioni asuba de s'innovatzioni o s'innovatzioni asuba de sa traditzioni?


Acrarendi ca po mimmi una tenit arréxinis in s'àtera, dipendit sèmpiri de su cuntestu aundi andat insertada s'òpera e de is abbisóngius de chini ddas ordinat. Su logu aundi depu traballai m'inditat ita depit aghilliri e puru fintzas aundi mi possu spingi. Candu traballu po mimmi, in veci, amu sperimentai, sa circa est vidali po mimmi, puru poita seu meda curiosa e si mi benint a conca una bidea dda depu fai cantu primu, assinuncas mi muinat in conca fintzas a candu no ddi permitu de bessiri.


Cali funt is oportunidadis de traballu chi tenit oi un'artesanu in s'Ísula nostra? Cali is consillus de Francesca Tedesco a chini bollit cumentzai cust'atividadi?


Creu chi custu no siat certu su momenti istoricu e "culturali" prus adatu po cumentzai un'atividadi de artesanau de primori comenti sa nostra e cussa de àterus pagus artesanus subraviventis, chi, comenti nos, lotant po prodúsiri traballu de calidadi (in is últimus annus in Tàtari is collegas nostrus ant serrau totus!). Unu de is malis prus grais est arrenesci a bendi is prodotus: no ddoi est un'organizatzioni chi si ocupit de custu, sigomenti s'artesanu no est unu mercaderi, su compitu suu est cussu de abarrai in sa butega a fai cultura e bellesa, no est cussu de curri infatu a is mercaus! Un'àteru dolu mannu est cussu de tipu económicu, prus de su 60% de is profetus nostrus si nd'andat in pagamentas, costus de gestioni e matérias primas, custas po nos, artesanus de s'imbirdi, arribbant de foras. Sa Sardigna, nonostanti siat meda arrica de produtzionis fattas de artesanus meda bravus in dógnia cumpartu (tessidura, orificeria, ceràmica, pedra, ferru ecc...) no donat agiudu a is traballantis suus! Custu est su motivu po mori de su cali meda giòvanus no faint custu caminu, chi, tocat a ddu nai, est spinosu e prenu de apretus. Perou chi ddoi est un'amori mannu ballit sa pena a curri de is arriscus. O no?


Progetus po su tempus benidori?


Interessantis, ddoi est s'ipótesi de unu progetu po Villa Devoto in Casteddu, sa sedi istitutzionali de sa Regioni chi esti stetia recuperada de pagu tempus. Potu in conca giai unu progetu, ma po immoi est ancora tottu de biri.


Calincuna immagini


Ischéda tennica


Formas est unu progetu fattu cun sa participatzioni de sa Regioni Autónoma de sa Sardigna – L.R. 26/97 asuba de sa língua e cultura sarda
© RIPRODUZIONE RISERVATA