Acuntéssia Bellomonte, aMpI: “Fadeus sa fin”e s’annu asuta de su presoni”

16 Mese de idas 2010
Image
bruno_bellomonte_viterbo-150x150.jpg


(IlMinuto) – Casteddu, 16 de su mes''e paschixèdda - A un'annu e mesu de s'arrestu de su 10 de su mes''e làmpadas de su 2009 sighit sa lota de A Manca pro s'Indipendentzia a su costau de Bruno Bellomonte. Is militantis de s'organizatzioni de sa sinistra indipendentista sarda ant a passai sa fin''e s'annu asuta de su presoni de Viterbu, chi de metadi de su mes''e cabudanni est su logu de presonia de su dirigenti de aMpI. "Intendeus su bisóngiu e sa necessidadi - si ligit in d'una nota de su Diretivu políticu natzionali - de una  preséntzia cuncreta de solidariedadi a su cumpàngiu nostru, e po custu su 31 de su mes''e paschixèdda eus a essi in Viterbu, po manifestai cun d'unu sit in asuta de su presoni aundi funt presoneris Bruno e is cumpàngius italianus". "Bruno - precisat su documentu - in su momentu est afrontendi, impari cun àterus cumpàngius italianus, su processu allestiu de is fortzas oprimidoras de sa politzia e de sa magistradura. Giai de is primus butadas si cumprendit ca is provas a càrrigu de is cumpàngius e de su dirigenti nostru àteru no funt si no costrutzionis de fantasia senz''e nesciuna reprova pràtiga, cungeturas fattas asuba de intercetazionis discutibìlis e sighiduras stramas. A Manca pro s'Indipendentzia scìt beni ca su processu a Brunu est un'atacu fattu no scéti a sa sinistra indipendentista, coru de s'organizatzioni nostra, ma a totu su movimentu de liberatzioni natzionali sardu, chi in is últimus annus est fabbrichendi un'alternativa a su stadu colonialista italianu e est agatandi in is traballadoris sèmpiri prus cunsensu".


Po ndi sciri de prus: ufficiostampa@manca-indipendentzia.org© RIPRODUZIONE RISERVATA