“Bruno est líberu”. Su prexu de aMpI. Sàbudu assembrea pública in Tàtari

22 Onniasantu 2011
Image
Bellomonte-Bruno.png

(IlMinuto) – Casteddu, 22 de su mesi de totussantus - "Assoltu poita su fatu no esistit". Furiant is 19.04 de ariseru a merì candu sa presidenti de sa Corti de Assise de Roma at pronuntziau sa senténtzia chi at fatu acabbai is 29 mesis de presonia preventiva de Bruno Bellomonte: dirigenti de su movimentu indipendentista sardu a Manca pro s’Indipendentzia e sindacalista, in galera de su 10 su mesi de làmpadas de su 2009 cun s'acusa de ai pigau parti a unu tentativu de torrai a ponni in pei su brigatismu arrúbiu po  su G8 de Sa Madalena. Po su Diretivu natzionali de aMpI sa senténtzia de ariseru "est una bitória de su movimentu indipendentista". "Acabbat apustis de tantu - si ligit in d-unu comunicau de imprenta - unu protzessu […] in su cali eus potziu amirai totu s'impiatu acusatoriu chentza de fundamentu e totu sa boluntadi de opressioni in is cunfrontus de is imputaus e po su prus de su dirigenti nostru [...] scéti cun s'iscopu de distruiri sa vida sua e s'agguantu suu e de isolai e scordonai s'organizatzioni nostra. Bruno Bellomonte est stétiu scicutau su 10 de su mesi de làmpadas de su 2009 e de cussu mamentu su stadu italianu at violau totus is diritus tzivilis, políticus e umanus". Su Diretivu de aMpI no si ndi scarescit de Luigi Fallico, chentza de precedentis penalis, acusau de essi su capu de s'"organizatzioni", "Lassau morri de antrecoru in d-una cella, agoa de ai tentu sinnabis crarus de mancamentus malus" e arremaciat "totu sa solidariedadi sua a is cumpantzus chi oi funt stétius cundennaus". Su prexu de s'assolutzioni at essi cundividiu sàbudu chi benit 26 de su mesi de totussantus cun is tzitadinus de Tàtari. A is 10.30 s'at a tenni un'assembrea pública anati de s'istatzioni ferruviaria de Tàtari, logu de traballu de Bruno Bellomonte. "Cumbidaus - pretzisat aMpI - a totu sa tzitadinàntzia tataresa, a is milla personis chi ant votau a Bruno Bemonte síndigu de Tàtari in su mesi de maju de su 2010, a totus a genti chi s'est abarrada acanta in custa batalla a pigai parti in medas a s'assembrea".


© RIPRODUZIONE RISERVATA