Imparu. In Su Masu tucat su progetu Asptcc contra a su disamparu iscolasticu e s'assétiu sotziali

16 Arbili 2012
Image
Associazione-Sarda-di-Psicologia-e-Terapia-Cognitivo-Comportamentale-300x77.jpg
(IlMinuto) – Casteddu, 16 de su mesi de arbili - S'assótziu Sardu de "Psicologia e Terapia Cognitivo Comportamentale" (Asptcc), impari a su grupu de consulentis e psicòlogus, at ativau unu progetu de interventu psico-sotziali cun unus cantu de scientis de s'Istitutu "comprensivo" Mussignori Saba de Su Masu. Su progetu si sboddiat in 10 atopus po unu totali de 20 oras e tenit s'iscopu de prevèniri situatzionis de istrobu, disapegu po s'iscola, disamparu iscolasticu e assétiu psicosotziali. Comenti est possíbili otèniri custus arrisurtaus? "Tocat traballai - si ligit in d-una nota de imprenta - asuba de calencunu arragu pretzisu chi bivint is pipius chi cumprovant pagu disponibilidadi a si proponiri a solus". S'atividadi tenit comenti obietivu su cumprimentu de interventus ispecificus in is classis, atressu de s'asserva de is efetus. "Is circas internatzionalis - acrarat s'Asptcc - ant postu in luxi comenti is pipius insertaus e atzetaus beni de su grupu classi teniant s'abiléntzia de providiri a problemàticas familiaris grais [...] e de fai, una borta diventaus mannus, una vida assolutamenti normali". "Is interventus - si pretzisat - ant a tenni comenti iscopu su de isvilupai s'aficu in s'àteru, s'afetu, sa creatividadi, s'abilesa de disciniri is problemas a livellu "cognitivo" i emotivu in su pipiu". Po ndi sciri de prus asuba de su cursu telefonai a su númeru: 3403842842
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags