"Sa Regione siat parti tzivili in su protzessu asuba G8" de Madalena. In Consillu Regionali motzioni di SardignaLibera e Sel

30 Arbili 2012
Image
la-maddalena-300x202.png


(IlMinuto) – Casteddu, 30 de su mesi de arbili - Est stétiu atrassau a su mesi de cabudanni chi benit su protzessu asuba de s'afàriu G8 chi s'at a sboddiai in su Tribunali de Perugia. Agoa de diversas batallas e de unu recursu a su Tar de su Laziu, chi at donau una senténtzia chi at impostu a sa Presidéntzia de su Consillu de is Ministrus s'intrada a is atus, asuba de una dimanda de su Consilleri regionali de SardignaLibera Claudia Zuncheddu e de abogaus suus, Luigi Azzena e Renato Margelli, est stétiu possíbbili notai is abusus fatus de is "óminis" de su G8 de Madalena. Prusaprestu asuba de sa chistioni sa Ras est abarrada muda. "Est grai - pretzisat Zuncheddu - notai ca a oi, mancai is cumbidus numerosus fatus lompi a su Presidenti Cappellacci, no ddoi siat nova chi nerat ca issu si bolit costituiri parti tzivili in su protzedimentu penali chi s'at a oberri in su Tribunali de Perugia". "Sa motzioni depositada in Consillu Regionali, - sighit su comunicau de imprenta - firmau de SardignaLibera e Sel, tenit comenti iscopu própriu su de sollicitai e impegnai a su Presidenti de sa Regioni a procèdiri cun s'apretu netzessàriu a manera chi in s'udiéntzia [...] de su 25.9.2012 [...] sa Regioni Autónoma de Sardigna siat parti tzivili, pedendi sa pena de lei po is acusaus, e su remborsu giustu de totus is dannus patius e chi si funt ai custu mamentu soportendi, is s'arrespetu màssimu de is términus protzessualis".


© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags
g8