Presonis. 2118 presoneris, 901 furisteris e 470 in abetu de giudítziu: benebéniu in Sardigna

15 Onniasantu 2012
Image
carceri3-300x225.jpg


(IlMinuto) – Casteddu, 15 de su mesi de totusantus - Custa est sa Sardigna: 12 istitutus penitentziàrius cun 2.118 personis a petus de 2007 postus letu, 901 presoneris furisteris e 470 carceraus in abetu de giudítziu, 215 de is calis no funt galu aparessius ananti de su Gip. Su númeru de is presoneris definitivu est de 1.629. Funt is datus fatus conosci de su Dipartimentu de s'Aministratzioni Penitentziària, isprigu de sa cunditzioni de is presonis a su 31 de su mesi de ledàminis de su 2012. Una situatzioni chi registrat - pretzisat Maria Grazia Caligaris, presidenti de s'assótziu Sotzialismu Diritus e Reformas - "un'aumentu costanti aintru de is galeras de tzitadinus furisteris e de personis chi abetant mesis meda po tenni unu primu giudítziu. Innotzentis, fintzas a proa contrària, chi patint un'istrobu grai prusatotu in logus cun genti meda comenti su presoni de Buoncammino de Casteddu". "Sovrafollamento" chi, comenti est naturali, fait bivi mali meda a is presoneris chi s'agatant aintru de is istruturas penitentziàrias de s'ísula. "Sa preséntzia de unu númeru aici mannu de presoneris in abetu de primu giudítziu aintru de su sistema penitentziàriu isulanu - acrarat sa presidenti de Sdr - determinat una cunditzioni de amesturu e de discumbéniu grai. Est nódiu difatis ca su primu períudu de presonia est in manera particulari pesosu po sa personi privada de sa libertadi e cunditzionat meda sa conviventzia aintru de is cellas". Galu, "is cunditzionis precàrias igiénicu-sanitàrias e sa conviventzia obligada in logus istrintus ocasionant afrigimentu".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags