A Manca in campu cun Su Majolu "po sa língua sarda comenti língua oficiali"

11 Mese de idas 2012
Image
lingua-aMpI-210x300.jpg

(IlMinuto) – Casteddu, 11 de su mesi paschixèdda - S'intzimia de sa discriminatzioni etnica comenti pràtiga chi ndi liat a is personis is diritus insoru tratendiddas in manera ingiusta, pistighingiosa, chi ddas umiliat, ddas ofèndiri segundu is carateristicas somàticas e/o culturalis e/o segundu sa nàscida etnica e/o de s'apartenéntzia religiosa. De discriminatzioni etnica costanti patia de su pópulu sardu atressu de fitiana e fissienti raiadura de sa língua e de sa mamória istórica fueddat una denúntzia fata connosci de sa manca indipendentista sarda. A Manca pro s'Indipendetzia s'arringherat contra a su protzessu de tiramenta de su sardu e acotzat a sa batalla de s'assótziu de is istudiantis Su Majolu contra a su "centralismo" de su Guvernu Monti, chi est aprovendi una lei po ratificai sa Carta europea de is línguas regionalis e de minoria. "Costrintu a reconòsciri a su sardu comenti língua, su Parlamentu italianu - acrarat a Manca in d-unu comunicau de imprenta - dda bolit ponni in d-unu livellu prus bàsciu, po no dda fai língua coufficiale impari a s'italianu -" Morali de sa fàbula: "cun totu chi su sardu siat sa segundu língua prus fueddada aintru de s'istadu italianu" is àteras natzionis chetza de istadu ant a podi gosai de un'amparu prus mannu. Contra a custu protzessu de isderrexinamentu in faori de un'italianizatzioni a sa marolla, chi bit e tratat a sa cultura de sa Sardigna comenti cultura subalterna, s'organizatzioni indipendetista at a cabai in pratza su 13 de su mesi de paschixèdda a is 10.00 impari a s'assótziu Su Majolu, e at a acotzai a sa batalla chi is istudiantis tataresus ant promòviu contra a s'iscambeddu chi sa política italiana est pronta a fai a sa língua de su pópolu sardu. S'intentu - afirmat a Manca pro s'Indipendentzia - est de s'"uniri po sa língua sarda comenti língua oficiali" po pediri "chi bengat assegurau s'imparamentu de su sardu in totus is iscolas e is universidadis sardas, chi bengat afiantzau su diritu de fai dimanda e tenni un'arrespusta in sardu de is serbítziu públicus, de tenni una televisioni, un'aràdiu e unu giornali cotidianu totu in língua sarda e s'incaminada de unu cursu de laurea di annestru de is maistus e de is professoris". Totus provedimentus chi po sa manca indipendentista tenint una prioridadi assoluta, sendu is únicus istrumentus chi ant a permiti "a su sardu de no essi iscancellau de sa colononizatzioni", e chi "abisongiant de una boluntadi política forti e de risossas adatas". Est lómpiu su mamentu concluit a Manca "di arrespetai a sa língua nostra" su mamentu chi tengat "sa mantessi dignidadi de sa língua italiana". A sa finis est arribada s'ora "po totus is sardus di essi postus in is cunditzionis de si ndi torrai a pigai possessu de sa língua, de dda fueddai e de dda isciri iscriri beni. [...] Comenti in totus is àteras natzionis chentza de istadu, sa língua sarda depit essi una fonti de rédditu puru po is giòvanus laureaus chi depint agatai puru in sa língua e in sa cultura sarda unu portu po su tempus benidori insoru".


© RIPRODUZIONE RISERVATA