S'istória de Roberta una laurea e unu bisu mannu, su de fai sa piscologa

28 Martzu 2013
Image
logo-ras10-1024x257.jpg(In Tempus de crisi) - Casteddu, 28 de su mesi de martzu -Roberta, classi 1979, a pustis de ai istudiau comenti 'e ragioniera at iscerau de s'iscriri in sa Facoltadi de Psicologia de Casteddu. In su 2001 sa picioca guspinesa andat a Roma po podi pigai s'indiritzu de istúdiu clinicu e de comunidadi, unu caminu chi in cussu mamentu no ddoi furiat in sa facoltadi casteddaia. A pustis de cuàturu annus Roberta si laureat in Psicologia in Sa Sapienza. Fait s'amaistramentu in d-una coperativa sotziali de Roma e fiamenti in su 2007 arribat puru sa licéntzia de istadu: Roberta est psicologa. Pigat aici su determinu de torrai un sa terra sua, sa Sardigna. Su bisu de sa piscologa furiat agatai unu traballu in su sotziali, ma dd'at acumpangiada unu caminu prenu de arrescegus. Agoa de diversus collóchius e cuncursus andaus mali, sa picioca de Guspini si ponit a circai calisisiat traballu cun s'ispériu de podi fai un'iscola de annestru in piscoterapia o unu master de annestru chi dd'essat permítiu de fai su caminu cumentzau cun sa laurea. Su bisu prus mannu de Roberta furiat difatis su de fai sa psicologa in su prevenimentu e s'imparu. Sa picioca iat presentau puru diversas propostas a is iscolas e a is assótzius chi traballant in su sotziali, ma su chi arrenesciat a otèniri furiant impreus iscàbulus cun incàrrigus diversus. Sa laurea - si contat - "m'at permítiu de amanniai is conoscéntzias e is cumpeténtzias in campu psicologicu e no scéti in custu. Endi bíviu in Roma po ses annus apu tentu sa possibilidadi de mi cunfrontai cun àterus istudiantis e professioneris chi lompiant de totus s'Itàlia e de totu su mundu, onniunu cun d-un'istória diversa". Una letzioni de vida chi dd'at fata cresci culturalmenti e chi dd'at fatu connosci una realidadi diversa de sa sua. "Sa laurea -s'acrarat - m'at lassau unu pagu atesu de su mundu de su traballu, ma no mi pentu de nudda, ia a fai is mantessis isceras". Arrexonendi asuba de is giòvanus laureaus de Sardigna afirmat: "unu laureau sardu tenit problemas prus mannus a petus de àterus laureaus italianus, prusatotu chi bolit abarrai in sa terra sua, poita s'agataus in d-un'ísula i est prus difítzili a si movi, e si scit, s'aéreu costat de prus de su trenu". "Po is àterus problemas - pretzisat - creu ca is arragus de is laureaus sardus no siant diversus de is chi depint afrontai is laureaus italianus, ma tocat andai ainnantis, tocat a agatai àterus caminus chi si permitant de traballai". Fueddendi de su tempus benidori suu Roberta si contant de tenni progetus medas e medas de custus funt allogaus in su cadàsciu: "apa a sighiri a passus pitius su caminu miu de psicologa - narat - e ia a bolli istudiai galu po totu sa vida". Roberta difatis pentzas chi no s'acabit mai de imparai, "conòsciri cosas noas - sighit - mi fait intendi beni, m'oberrit sa conca e isperu de sighiri a tenni sa mantessi curiosidadi e gana de iscobèrriri cosas noas. Po su tempus benidori m'iat a praxi a biaxai po biri logus nous e connosci àteras personas e àteras culturas".


Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tempus de crisi

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. 26/97 subra sa limba e sa cultura sarda

Image
Regione Autonoma Sardigna