Documentu: nota de imprenta Fronte Indipendentista unidu asuba de Su G8

6 Onniasantu 2013


Su Fronte Indipendentista Unidu pensat chi su presidente Cappellacci siat chirchende de si fàghere una campagna eletorale a palas de su bilantzu econòmicu sardu. Non cumprendimus comente faghet sa Regione a nàrrere de èssere cuntenta pro s'Acòrdiu chi at firmadu su 29 de santugaine in Roma paris cun su Ministèriu pro s'Ambiente e su Comunu de Sa Maddalena.


Sa Regione Sarda, chi no aiat chèrfidu a si costituire comente "parte tzivile" in su protzessu pro acrarare sa birgòngia de is bonìficas pro su G8, chi non las ant fatas mancari apant giai gastadu 31 miliones de dinari pùblicu, como at a pagare 5.400.000 euros pro fàghere is bonìficas, paghende-las a mesu a pare cun s'Istadu italianu, e custu a sa Giunta regionale li paret una vitòria manna. A pustis chi nos ant frigadu, como nos pigant fintzas in giru. Is dannos ambientales chi sunt curpa de sa militarizatzione de sa terra nostra, chèrfida dae s'istadu italianu, como nos los depimus pagare nois sardos.Pro remediare a custa politica fallida, su Fronte pensat chi sa riconversione de is àreas de bonìfica depet èssere su coro de un'isvilupu nou de s'ìsula nostra, dende prus puntègiu in sas garas de apaltu a is impresas ispetzializadas pro is bonìficas chi apant sa sede legale in Sardigna dae nessi tres annos e ponende s'òbrigu pro sa Regione Autònoma de Sardigna de si costituire comente "parte tzivile" in is protzessos pro is disacatos ambientales, militares e industriales. Sa Regione Sardigna depet fàghere totu is atziones legales chi servint pro fàghere is bonìficas in is giassos incuinados e pro otènnere dae is aziendas multinatzionales chi sunt responsàbiles, una rifata pro is dannos a su territòriu.


Fronte Indipendentista Unidu
© RIPRODUZIONE RISERVATA