15 de su mesi de paschixèdda: sa diri de su Fronte Indipendentista Unidu

11 Mese de idas 2013
Image
Fiu1-298x300.jpg
(IlMinuto) - Casteddu 11 de su mesi de paschixèdda - Dexinas de assembreas popularis sboddiadas in totu s'ìsula, unu caminu obertu e democrùticu chi at biu su Fronte Indipendentista Unidu a faci 'e pari in d-unu cunfrontu craru cun su pòpulu sardu. Est de custu cunfrontu chi funt nàscius su programa e sa scera de su candidau guvernadori de sa Sardigna po is eletzionis chi s'ant a tenni in su 2014. Presentendi s'assembrea chi s'at a sboddiai su 15 de su mesi de paschixèdda in Otzàna in sa saba Assembreas de su Comunu in arruga Emili Lussu a cumentzai de is 10.00, su Fiu pretzisat ca su candidau guvernadori de su Fronte Indipendentista Unidu est "sa personi chi intre totus est stètia scerada de is assembreas popularis e de is delegaus comenti cudda chi est prus adata a rapresentai sa coerèntzia e s'acunnortadura pedia de su programa polìticu nostru". Ma no est totu, poita in sa mantessi diri de domìnigu su Fronte Indipendentista at a presentai is lìnias generalis puru de su programa, chi - si pretzisat in d-unu comunicau - "funt nascias de sa genti chi at pigau parti a is dexinas de assembreas popularis in totu s'ìsula e imoi at essi presentau in sa primu brutacòpia sua". Su programa - afirmat su Fiu - "at a podi essi in dògnia modu mudau si a sa genti chi fait parti de su Fronte Indipendentista Unidu ddi parrit netzessàriu a fai tramudas, sèmpiri aintru de is critèrius democràticus e de participatzioni prena fissaus in Bilàrtzi s'8 de su mesi de cabudanni passau". Po su Fronte Indipendentista sa de Otzàna at essi una frimada de importu mannu: est s'"arrasutau de mesis de traballu, de assembreas generalis, territorialis e de is delegaus" e "rapresentat s'ùnica lìnia chi si ponit diaderus comenti serra intre s'indipendentismu e chini bolit bendi po nudda sa terra nostra e sa gherra de indipendèntzia"
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags