Eja tv | sa televisioni de is lìnguas de is Sardus

31 Ladàminis 2014
Image
ejatv-logo-289x300.jpg


Est nàscia una televisioni noa in Sardìnnia, sa televisioni de is lìnguas de is Sardus: Eja tv, de un'idea de Tore Cubeddu ndi seus strantaxendi unu canali totu po is Sardus, chi bolit chistionai de sa terra nosta e de su mundu. Online is primas dexi puntadas de 'Lìteras' chi chistionat de sa literadura de is Sardus.


Lìteras, is primus 10 puntadas:


www.ejatv.com/canales/entula/www.ejatv.com/canales/entula/page/2/


Eja ProjectSu progetu


Su progetu de EJA, chi est nàsciu de s’atòbiu intra su giru de s’àtera muneda SARDEX, www.sardex.net, e TERRA DE PUNT, www.terradepunt.it, bolit arrespundi a s’abisòngiu de is siendas de tenni unu canali de comunicatzioni chi potzant manigiai, siat web e siat digitali terresti, pinnighendi apari fainas culturalis de grandu calidadi, promotzioni de is impresas e de is logus. EJA est unu progetu glocal, bonu a pinnigai apari genti e siendas e a promovi su traballu, sa cultura e is logus


Siendas e culturas


Dònnia sienda est, a moda sua, un’espressada de su logu aundi est nàscia. Custa arrelata finsas a oi est stètia lassada a una parti o manigiada mali de is mass mèdia. Su progetu de EJA bolit traballai a un’arrelata profetosa intra impresas, traballadoris, genti e logu, donendi s’ocasioni de una cuncàmbia de balia cunforma is potentzialidadis de donniunu, pischendi-ndi cun atentu totu su chi sa cultura de unu logu podit oferri: lìnguas, culturas, arretzas de economia.


Arretzas e logus


Su giru de s’àtera muneda chi est nàsciu in Sardìnnia e in paricis regionis italianas, s’at amostau ca sa capassidadi de s’arrelatai apari, faendi un’arretza e agiudendi-sì pari-pari, in is logus, favoressit su scàmbiu e est s’ocasioni de arrelatas noas cun àteras siendas de àterus logus, a bortas atesu puru, finas po su chi est sa cultura. Su fini de su progetu de EJA est de pinnigai apari totu custas arretzas e is imbistimentus de promotzioni, a parti de aìnturu e a parti de aforas puru, de totu is siendas. Su progetu de EJA bolit oferri a totu is siendas de custu giru, ma finas a àteras impresas, s’ocasioni de imbistiri in sa comunicatzioni cunforma a sa missioni chi tenint e su logu anca funt. Su progetu de EJA, est nàsciu ca est cumbintu ca, in su mari mannu de su web e de is televisionis, siat pretzisu a s’agatai su loghixeddu nostu cun s’identidadi nosta, culturali, linguìstica e fainera, lassendi cuddus trèminis chi si seus postus nosu etotu.


Sa public company


Su progetu de EJA ndi benit de un’idea chi nd’est bessia a pillu de su giru de s’àtera muneda in Itàlia ma màssimu in Sardìnnia. Su giru de SARDEX, su primu in Itàlia, est de unus 2500 siendas, de totu s’ìsula e de totu is campus de produtzioni. Custu giru donat a is siendas totu is benefit de s’arretza, finas po su chi est comunicatzioni, cun arrevistas, newsletter e atòbius. EJA bolit uniri in su pròpiu caminu e in su pròpiu contu, totu is ocasionis de formai un’arretza e de comunicai de is siendas. EJA, est a nai, bolit essi una public company, una sotziedadi a atzionis difùndias, chi est arrapresentada de custu giru de siendas, chi depit traballai po custu giru etotu e po is siendas suas.


Sa cuncàmbia EJA-SARDEX


francudefabiisSu progetu de EJA bolit cambiai s’arrelata intra is siendas e sa comunicatzioni, siat web e siat TV, furriendi a fundu a susu su giogu de is cumponentis in campu. EJA no caminat faendi-ndi parti de tanti in tanti is siendas, ma est su frutu e un’aina de is siendas etotu. EJA ndi fait nasci un’arrelata forti intra sa sienda e chini depit fai su traballu, ponendi is basis de unu progetu cun d-unu tempus chi est foras de sa torracontu de promotzioni de cussu momentu, e donat sa possibilidadi a dònnia sienda de imbistiri in d-unu canali matucu e modernu, acapiau a su logu, chi podit donai servìtzius e chi est unu logu bonu po is assotziaus po si fai a biri po su tanti chi funt. Totu is produtzionis de EJA, nc’ant a acabai a su portali www.ejatv.com, innui ddoi funt totu is spot fatus, e chi is siendas podint fai girai comenti ddis praxit, in àterus canalis o in su digitali terresti.


Mission


EJA est sa televisioni de is Sardus. Est sa televisioni de is lìnguas de Sardìnnia.


www.ejatv.com/eja-project/


francudefabiis© RIPRODUZIONE RISERVATA