Pagamentu de sos contributos (annu 2012/2013) pro s'amparu de sa limba e de sa cultura sarda

2 Ladàminis 2014

Diretore istimadu,


L’imbiamus sa presente lìtera (preghende de àere logu in su giornale ghiadu dae vostè) pro ispressare su pensamentu malu nostru pro su retardu mannu ammuntonadu dae sa Regione Sardigna, e in particulare dae s’Assessoradu a sa Cultura, in sos pagamentos de sos contributos de sos annos 2012/2013, pro s’amparu e sa defensa de sa limba e de sa cultura sarda.


Sas aziendas sardas sunt serrende pro neghe de sa lentesa de sa Pùblica Amministratzione chi non pagat sos dèpidos. Medas de sas atividades nostras tenent dipendentes in cassa integratzione, chi dae 9 meses non retzint nemmancu s’indennidade, in Austu cun sa fine de sos ammortizadores sotziales medas de a nois ant a èssere custrintos a licentziare o a serrare. Sa disaura sotziale est manna meda. Non bolimus èssere assistidos, ma cherimus atintzione pro su traballu nostru, ca sas famìlias sardas mèritant respetu. Amus bisòngiu de resolvidas polìticas in presse e in tempos tzertos, pro su chi pertocat su pagamentu de totu sos contributos de s’esercìtziu finantziàriu de s’annu 2012/2013.


In prus, sa situatzione de sa polìtica linguìstica sarda est paralizada, su servìtziu regionale chi si nde ocupaiat est chentza diretore, no est istadu iscritu unu pianu triennale nou chi asseguret sighidura in sos investimentos e in sos finantziamentos benidores.


Presumimus chi sa Giunta siat perdende tempus cun s’intentu de fàghere fora cantu de bonu est istadu fatu in sos annos barigados in su campu de sa polìtica linguìstica.


A oe no est istadu publicadu su bandu pro finantziare sos cursos de sardu in sas iscolas e in s’universidade, pro tantu timinus chi custu annu perunu istudiante sardu at a pòdere istudiare sa limba nostra in iscola (s’annu coladu sunt istadas prus de 240 sas iscolas chi ant pedidu sos fundos e 180 progetos sunt istados finantziados); in prus non b’at peruna trata de su bandu pro sos finantziamentos a sos mèdios de comunicatzione e a s’editoria in sardu.


Sa Giunta Regionale faddit si pensat chi at a pòdere giùghere a dae in antis custu atacu contra sa limba nostra chentza chi sa gente si movat, ca sos sardos no ant a istare abbaidende: su sardu est sa limba natzionale de sa Sardigna e est una limba connota e faeddada dae sa parte manna de su pòpulu sardu e pro tantu depet èssere impreada paris cun s’italianu in cada logu pùblicu, a cumentzare dae s’Istrutzione. Pro tantu nois semus prontos a nos mòvere, operadores culturales e Aziendas chi òperant in su movimentu linguìsticu sardu.


Si in sas dies chi ant a bènnere no amus a retzire respostas in mèritu, amus a ocupare sos ufìtzios de s’Assessoradu.


Operadores e Aziendas culturales© RIPRODUZIONE RISERVATA