Saldigna: tempi mali pa li traspolti

19 Onniasantu 2015
Image
trasporti-tempi-duri1.jpg


(IlMinuto) - Casteddu, 19 de Li Santi - Tempi mali pa li traspolti da e pa la Saldigna. Da l'innariata CIN-Tirrenia di Onorato/Moby a lu sittori aereu cu la Ct-2 iscaduta lu 25 di santigaini, la Ghjunta Pigliaru faci sapè chi trabadda a un prugghjettu nou, s'arrea a la chistioni Saremar: guàsi 200 lochi di trabaddu in piriculu e la frisca proroga da palti di la Commissioni Europea pa pudè sighì lu silviziu finz' a lu 31 di malzu 2016.Pròpriu innantu a l'algumentu di lu traspoltu pa mari, vi so nuitai da la Cossica undi da pocu la Siduta cossicana s'è ditta a faori di li camini di nai Bonifacio-Lungoni e Propriano-Poltu Turra, in folza di "un chjaru intaressu economicu pa lu perìodu 2016-2022" e figghjulendi a la scadenzia pa Saremar. Infattu, li guvelni doarani prividè un'offelta pa mantinè l'assi marìttimi.


Pa lu chi rigalda Bonifacio-Lungoni, lu ghjocu è in manu a li matessi gulveni centrali: la RAS è a faori di la cumpinsazioni economica, in cunfolmitai cu lu prugghjettu di l'Assessori Deiana di sighì l'appogghju pubblicu, mentri Propriano-Poltu Turra - chi par'abà no è agghjutatu cun finanziamenti pùbblichi - doaria 'idè un impegnu cumunu Saldigna-Corsica.


L.P.© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags