Capichera, sos binos de una terra ùnica: sa Gaddura

Un'istòria de baranta annos e unu nùmene importante in su mundu de sos binos
18 Gennàrgiu 2020
capichera

* Dae sa terra a sa butìllia * - Su Vermentinu est unu sìmbulu de sa Sardigna de sos binos. S'ìsula, difatis, est sa pàtria de su Vermentinu e in sos annos Setanta sa famìlia Ragnedda dd'aiat giai cumpresu. Propriu pro custa resone, aiat pastinadu bìngias noas de Vermentinu e aiat fraigadu una cantina pro fàghere binos de calidade ebbia.

S'istòria bella de Capichera at sas raighinas suas in sos terrinos a curtzu de Altzaghèna (s'Alzachena de sa limba gadduresa), in ue s'agatant sas bìngias de custa importante realidade vitivinìcola. Custas terras fiant de propiedade de sa famìlia giai in su de sèculu XIX, cando ddas impreaiant pro bi pàschere sas bèstias issoro.

Oe sas bìngias de sa cantina Capichera ant una superfìtzie de chentu moes (baranta ètaros) e bi nd’at in totu su territòriu gadduresu. Custa - est importante a lu nàrrere - est una regione in ue b’at bìngias meda, una regione ca at caraterìsticas chi favoressent sa bide. Mescamente su clima, su mare chi non s'agatat a largu meda e su terrinu chi est nàschidu dae s’isfaghimentu de sas rocas de granitu sunt sos elementos chi contribuint a sa produtzione de àghina cun caraterìsticas ispetziales.

Capichera est un'azienda de importu mannu pro more de s’intùitu de sos chi l’ant ghiada: bingiateris chi ant àpidu un'atuamentu mannu e chi ant megioradu sa tècnica pro fàghere imbetzare su binu Vermentinu in barrique. Custu in Sardigna e in Continente puru.

Est ladinu chi semus faeddende de unu binu fatu feti cun àghina Vermentinu. Su primu cun eticheta Capichera e produidu cun custa ratza de àghina est una bèvida licanza de su 1981.

De gasi sa cantina at propostu unu modellu chi lompet a un'obietivu de importu mannu: produire petzi binos de calidade. Ddu faghet pro mèdiu de unu traballu rigorosu in bìngia. Una faina chi tenet rispetu de s'identidade de su territòriu e chi permitit a custu sarmentu de ammustrare sas caraterìsticas suas.

In sos annos, s'istùdiu chene de pasu de Capichera at fatu otènnere a sos Ragnedda resurtados innovativos e ùnicos pro su Vermentinu, pro su Carignanu e su Syrah puru. Capichera, difatis, faghet finas binos nieddos de terroir chi sunt produtos de primore.

Sas bèvidas de custa azienda sunt su frutu de unu traballu fitianu e fatu cun atentzione. Totus sas etichetas  - dae sas de sos binos biancos (Lintòri, Vign'angena, Capichera, VT e Santigaìni) a sas de sos nieddos (Liànti, Assaiè, Mantènghja e Albòri di Làmpata) e s'ùnicu binu rosadu (su També)- faeddant de su territòriu de Gaddura. Onni binu, difatis, costoit su caràtere de custa regione de sa Sardigna.

A tempos de oe sa cantina de sos Ragnedda bendet sos binos suos finas in foras de s’istadu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dae sa terra a sa butìllia

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. LR 22/2018, art. 22

Image
Regione Autonoma Sardigna

Aciungi unu cumentu