Capichera, sos binos de una terra ùnica: sa Gaddura

18 Gennàrgiu 2020
capichera

* Dae sa terra a sa butìllia * – Su Vermentinu est unu sìmbulu de sa Sardigna de sos binos. S'ìsula, difatis, est sa pàtria de su Vermentinu e in sos annos '70 sa famìlia Ragnedda dd'aiat giai cumpresu. Pro custa resone, aiat postu bìngias noas de Vermentinu e aiat fraigadu una cantina pro fàghere binos de calidade ebbia.

S'istòria de Capichera tenet sas raighinas suas in sos terrinos acanta de Alzachena, in ue s'agatant sas bìngias de sa cantina. Custas terras fiant de propiedade de sa famìlia giai in su de sèculu XIX, cando ddas impreaiant pro bi pàschere sas bèstias.

Oe sas bìngias de sa cantina Capichera ant una superfìtzie de chentu moes (40 ètaros) e bi nd’at in totu su territòriu gadduresu: est una regione in ue b’at bìngias meda, ca at caraterìsticas chi favoressent sa bide e, mescamente, su clima, su mare chi non s'agatat a largu meda e su terrinu chi est nàschidu dae s’isfaghimentu de sas rocas de granitu.Capichera est un'azienda de importu mannu pro more de s’intùitu chi ant àpidu de sos chi l’ant ghiada: bingiateris chi ant àpidu un'atuamentu mannu e chi ant megioradu sa tècnica pro fàghere imbetzare su binu Vermentinu in barrique, in Sardigna e in Continente puru.   Est ladinu chi semus faeddende de su binu fatu isceti cun àghina Vermentinu.

De gasi sa cantina at propostu unu modellu chi lompet a un'obietivu de importu mannu: produire petzi binos de calidade. Ddu faghet pro mèdiu de unu traballu rigorosu in bìngia, chi tenet rispetu de s'identidade de su territòriu e permitit a custu sarmentu de ammustrare sas caraterìsticas suas.

In sos annos, s'istùdiu chene de pasu at fatu otènnere a sos Ragnedda resurtados innovativos e ùnicos pro su Vermentinu, pro su Carignanu e su Syrah puru. Capichera, difatis, faghet finas binos nieddos de terroir chi sunt produtos de primore.

A tempos de oe sa cantina de sos Ragnedda bendet sos binos suos finas in foras de s’istadu.

Fotografia leada de sa pàgina Facebook Capichera

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. LR 22/2018, art. 22

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dae sa terra a sa butìllia

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. LR 22/2018, art. 22

Image
Regione Autonoma Sardigna

Aciungi unu cumentu