Chemu: sos bator ingredientes de una birra fata a manu chi t'at a agradare

Su nùmene de su marcu cheret nàrrere grupu de bator
25 Gennàrgiu 2020
birras chemu

* Dae sa terra a sa butìllia * – Unu nùmene pro un'istòria: Chemu in sardu campidanesu cheret nàrrere grupu de bator. Bator, difatis, sunt sos ingredientes chi faghent sa birra Chemu, est a nàrrere: abba, maltu, lùpulu e màdrighe. Bator sunt puru sos elementos de sa natura chi su mastru birràiu còmpidat pro annoare su miràculu de sa birra: àrea, terra, abba e fogu. In fines bator sunt fintzas sos Moros, sìmbulu assolutu de s'ìsula de Sardigna.

Su Birrifìtziu de Cuàrtucciu produit birra de calidade e rapresentat bene s’idea de birra de sos duos meres: Paulo, su mastru birraiu, e Antonio, su responsàbile de sas bèndidas.

Nàschidu in su 2012, su birrifìtziu produiat feti sa birra in tamburlanas, chi fiat bèndida a manera esclusiva a sos ristorantes chi gosaiant de su bantàgiu de ofèrrere birra màstrina a s'ispina: una birra barata e de calidade. Oe, imbetzes, Lei - custu est su nùmene de sa prima birra Chemu -, la bendent puru in ampuddas de 0,75 litros; custu issèberu at fatu crèschere s'oferta de su birrifìtziu chi aiaiat sa punna de acuntentare unu nùmeru semper prus mannu de estimadores. Lei est una Blond Ale incubonada cun fermentos de sa famìlia “Saccharomyces cerevisiae”, chi si traballant a temperaduras chi andant dae sos 12° C a sos 23° C; custa birra at un'istrutura lèbia, una gradatzione alcòlica de 4,7°C e un'unidade marigosa de 22 (IBU).

A sos ogros s'ammustrat de colore grogu bellu forte, cun riflessos colore de arantzu e un’ispuma bianca cumpata e durajola. In su nasu Lei s'intendet cun unu nuscu de lùpulu lèbiu, de maltu, mele e un'atzinnu de agrumes, mentras a su paladu at unu sabore de maltu e amentat puru unu pagu unu sabore de sa frùtora.

Lei benit fata feti cun ingredientes de primore. Difatis bisòngiat a narrere ca sa fortuna de custa birra est de chircare a intro de sos ingredientes suos. Sos maltos de sa birra Chemu lompent de Germània e de Bèlgiu, imbetzes sas diversas ratzas de lùpulu lompent de Germània e de Amèrica; de importu mannu est finas sa madrighe de sos fermentos e s'abba puru, controllada totora e analizada in laboratòriu.

Faghent cumpangia a Lei, sas birras Laltra, una Belgian Ale, e Nue, una pils. In tames, Chemu at produidu un'àtera birra puru: sa Nostra, una birra chi profumat de bargamotu e chi est produida in manera esclusiva pro sa Trachixedda, unu ristorante casteddaju in ue si podent papare sas licàntzias tìpicas de sa Sardigna.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dae sa terra a sa butìllia

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. LR 22/2018, art. 22

Image
Regione Autonoma Sardigna

Aciungi unu cumentu