Una bèvida de non pèrdere: sa birra crua de Dan

In Crabònia una produtzione chi naschet dae sa passione e dae s'impignu de sos mastros birràios suos
28 Gennàrgiu 2020
birrifitziu dan

* Dae sa terra a sa butìllia * - Est unu laboratòriu pro sa produtzione de birra crua, su nùmene suo est Dan e l’agatamus in Crabònia.

Sa de su birrifìtziu Dan est una produtzione chi naschet dae sa passione e dae s'impignu de sos mastros birràios suos. Custa aventura però est incumentzada in domo, cun unu kit pro fàghere sa birra, posca est arribada sa produtzione màstrina.

Sas birras de custu birrifìtziu sunt produidas impitende petzi ingredientes de primore. Sas de Dan non sunt birras coladas e mancu pastorizadas; pro custa resone mantenent nuscos sentzillos e sabores chi megiorant dae die in die faghende de onni birra unu produtu biu.

Sa produtzione Dan s'ispirat massimamente a s'istile de sas birras tedescas. Sunt chimbe sos tipos de birra propostos: Argyrò, Korra, Trigurìa, Sàdeunu e Groga. Sa birra Argyrò est una birra Pils a colore de oru pàllidu chi s'ispirat a s'istile tzecu e chi at un'ispuma cumpata e durajola, unu nuscu de ispètzias e mele. Argyrò est una birra assuta chi in buca at unu bellu sabore marigosu e istruturadu. Custa bèvida est bona a l'acumpangiare cun pische o casu berbeghinu mesu istasionadu; òtima comente aberiente.

Sa birra Korra, imbetzes, est una bèvida a colore de pinnadellu chi s'ispirat a s'istile Bock. Korra at una gradatzione de 6,5% de alcol; at un'ispuma fine e omogènea e finas nuscos bellos e fortes, cun sentores de frùtora. In buca su sabore de s'alcol est controidu de una lupoladura bella meda chi li dat unu gustu echilibradu. Sa birra Korra est fàtzile de acrobare cun casu berbeghinu istasionadu de Sardigna e cun petza de porcu cota arrustu.

Trigurìa, a su contràriu de sa birra Argyrò e de sa birra Korra, est una bèvida de tipu Weizen, frisca e unu pagu agheda, una birra chi nde leat su sìdis, òtima de bufare in istiu. Triguìa at un'ispuma cumpata, bianca e lenta, nuscosa e frisca, cun sentores de frùtora e de ispètzias. Custa birra est bona a la bufare paris cun petza de porcu, sartitza, petza de puddu, patatas cotas arrustu, casu friscu e crema de pecorinu durche; est bona puru a l'acumpangiare cun durches fatos cun frùtora.

Sa Groga, a s'imbesse, est una birra lichita e beverina, chi s'ispirat a s'istile Helles. Est caraterizada dae unu bellu colore de oro ispramadu e at un'ispuma durajola cun nd'una trama fine meda. Su sabore de sa Groga no est mai coloviadore. Difatis, su tastu durche suo est bilantziadu dae su lùpulu.

A tancare sa produtzione Dan bi est sa Sadeunu, una birra bella forte de alcol e nuscosa. Una birra a colore de pinnadellu ispirada a s'istile tedescu Doppelbock. Bilantzada bene de lùpulu, ingrediente chi faghet de custa birra una bèvida pagu durche, semper che semper est adata a l'acumpangiare cun sos durches. Sadeunu est una birra chi at sentores de frùtora e un'ispuma durajola. Una bella birra de riflessione chi si podet acrobare bene cun petza arrustu e petza de cassa.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dae sa terra a sa butìllia

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. LR 22/2018, art. 22

Image
Regione Autonoma Sardigna

Aciungi unu cumentu