Cantina Canneddu: binos sanos, binos chi contànt su territòriu mamujadinu

Una cantina chi produit Cannonau dae prus de barant'annos e Grannatza dae deghe annus pagu prus o mancu
18 Fiàrgiu 2020
Cantina Canneddu Mamoiada

* Dae sa terra a sa butìllia * - Est nàschida in Mamujada dae su disìgiu de mudare s’amore pro sos binos in unu traballu. Semus faeddande de sa Cantina Canneddu, chi produit Cannonau dae prus de barant’annos e Grannatza dae deghe annos pagu prus o mancu.

A su printzìpiu de custa istòria de amore ddoi at unu bingiateri, Tziu Boelle Zibbo, chi traballàt sas bìngias suas cun passione e aficu. Tziu Boelle at imparadu su traballu e s’amore suos pro sa coltivatzione de sas bides a su fìgiu Toninu. A pustis, Marcu, nebode de Tziu Boelle e fìgiu de Toninu, at istudiadu in s’Universidade de Aristanis e est diventadu enòlogu. Gosi, in su 2015 est nàschida sa Cantina, una realidade chi est su frutu de un’idea crara: sa de fàghere binos de calidade manna.

Totu custu pro nàrrere ca s’istòria de sa Cantina Canneddu est s’istòria de una famìlia e ca sos produtos suos sunt sos frutos de s’unione de sa traditzione cun s’innovatzione. Difatis, onni traballu in sa bìngia est fatu a sa manera antiga: s’aradura de sa terra non previdit s’impreu de sas machinas pro ite est fata cun sos boes e sa binnenna est fata a manu; in prus, pro fàghere s’incubonadura sos de Canneddu impreant feti madrighes autòctonas e naturales. Totu custu traballu at permissu a sa cantina de otènnere s‘atestazione de produtzione biològica pro sos binos suos e pro sas bides coltivadas.

Sa punna de sa Cantina Canneddu est semper sa matessi: sa de produire binos sanos, binos chi possant contare su territòriu in ue sunt fatos.

Sos binos de sa Cantina Canneddu sunt nàschidos sighende custa filosofia. Su prus nòdidu est su Zibbo, unu Cannonau biològicu acolumadu in carradas de orròele, unu binu cun nuscos e sabores pretziosos e mastrinos, comente mastrina est s’eticheta sua, chi torrat a giùghere sos colores de mura e de oru de su bistire de sas fèminas mamujadinas. Un’eticheta fine, chi difatis in su 2019 at otentu su prèmiu de su Vinitaly pro sa mègius eticheta de sos binos. In prus, in su 2016, su Zibbo at otentu sa medàllia de oro in su cuncursu B’nu.

A sighire ddu at su binu Delissia, una Grannatza chi pro carchi mese est acolumada intro de tzisterras de atzàrgiu. Delissia est unu biancu chi at su caratere de unu binu nieddu. Pro custa resone est una bevida adata a l’acumpangiare cun petza. Impari a su Zibbo, su binu Delissia est istadu insertadu in sa “Guida Vini d’Italia” de su Gambero Rosso.

Semper cun s’obietivu de avalorare sos sartos de Mamujada, chi sunt ùnicos pro s’esposizione e pro sa positzione de sas bìngias issoro, in su 2016 est nàschidu s’assòtziu Mamojà. Belle e gasi sa Cantina Canneddu faghet parte de sos sòtzios suos, chi a oe sunt prus de setanta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dae sa terra a sa butìllia

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. LR 22/2018, art. 22

Image
Regione Autonoma Sardigna

Aciungi unu cumentu