S’assòtziu Tramas de libertade organizat su II Prèmiu Ànghelu Caria

22 Fiàrgiu 2020
anghelu caria

Sunt abertas sas iscritziones a sa secunda editzione de sa gara de poesia sarda a boghe arta de su Prèmiu Ànghelu Caria“S’eventu – ponet in evidèntzia una nota in sa pàgina facebook de su prèmiu – est un’atu de amore pro sa poesia, pro sa limba sarda e pro sa terra nostra”.

S’adòbiu est organizadu dae s’assòtziu Tramas de libertade pro ammentare – si leghet in una nota – a “su patriota sardu chi nos at lassatu su 24 de freàrgiu de su 1996”. Su Prèmiu Ànghelu Caria – pretzisant sos organizadores – “suspit sa filosofia e sas règulas de su Poetry Slam, fenòmenu artìsticu internatzionale chi aunit iscritura e oralidade, istiles e generatziones diferentes” . Sa gara at a èssere animada de sa condutzione e de s’acumpangiamentu musicale su grupu Tres De Bastos.

S’aventu est programadu pro su 29 de freàrgiu, a ora de sas 18:00, in su Tzirculu Sa Bena de Nùgoro, carrera San Martino 17.

© RIPRODUZIONE RISERVATA