U’ Tabarka: sos binos chi faeddant de Carluforti

Bèvidas saboridas e minerales chi cuant amentos de terras tesanas.
22 Fiàrgiu 2020
u tabarca

* Dae sa terra a sa butìllia * - S’azienda “Tanca Gioia Carloforte Srl Società Agricola” est nàschida dae un’idea fìgia de una note in barca a vela. Dae custa gita in mare sos sòtzios de s’azienda sunt passados dae su bisu a su traballu pro pònnere in òpera su progetu issoro.

Comente narat su nùmene, custa realidade de primore s’agatat in Carluforti. Su territòriu de su comunu incluit totu s’Ìsula de Santu Pedru: est inoghe chi naschent sos binos ispantosos U’ Tabarka.

Costeras bicheddadas e nuscos de vegetatzione mediterrànea faghent de custu paesàgiu unu logu ùnicu pro produire binos chi ant una personalidade chi si distinghet bene e chi non si podet confùndere.

Prenda de s’ìsula, sa cantina est istada fundada gràtzias a su coràgiu de duos amigos chi ant detzisu de produire binos avalorende sas ratzas de bides traditzionales de su territòriu, est a nàrrere: Vermentinu,  Cannonau, Carignanu e Muristellu, Muscadellu de Sardigna e Nascu Nuscosu.

Su nùmene isseberadu pro sas etichetas, U’ Tabarka, est unu donu a s’istòria de sa terra issoro. Su tèrmine derivat, difatis, de una localidade tunisina famada meda comente colonia de piscadores genovesos, chi dae su 1738 sunt istados obligados a si nch’andare a s’Ìsula de Santu Pedru. Gosi est nàschida Carluforti. No est pro debadas ca onni bucada de U’ Tabarka cuat amentos de terras tesanas. Sos binos de sa cantina sunt su frutu de s’amparu e de sa salvaguàrdia de protzedimentos e mètodos de traballare s’àghina chi sunt arraighinaus in s’istòria de su logu.

S’orìgine vulcànica, su terrinu basadu dae su sole chi at una cumpositzione fata mescamente de arena, paris cun unu traballu de tipu traditzionale, dant a sos binos produidos una frischesa e una richesa de nuscos primorosos.

u tabarka binosS’azienda at sa predispositzione a acumprire binos rujos de importu mannu, semper che semper a propònnere unos cantos de biancos originales comente Su Giancu, unu binu fatu de àghina Vermentinu chentu pro chentu e su Perdigiournou, unu blend de àghina Vermentinu, Nascu e Muscadellu.

Roussou, Ciù Roussou, Giancu, Tabarkino Bianco, Tabarkino Rosso, Perdigiournou, Ventou de Ma Quae e Seianna sunt totus etichetas U’ Tabarka chi faeddant de binos saboridos e minerales.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dae sa terra a sa butìllia

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. LR 22/2018, art. 22

Image
Regione Autonoma Sardigna

Aciungi unu cumentu