Coronavirus: sa faina de s'ASCE “Associazione Sarda Contro l’Emarginazione” po agiudai a chini ndi tenit abisòngiu

Totus is codixis po podi donai dinai a su “Fondo Emergenza Coronavirus – Selargius”
13 Arbili 2020
asce coronavirus

S'ASCE “Associazione Sarda Contro l’Emarginazione” tzerriat e Ceraxus arrespundit. Su progetu de agiudu po antzianus, disàbilis e personis chi s'agantant in cunditzionis dìlicas est andendi ainnantis cun fortuna.

Su progetu, tucau cun s'intregu a domu de mexinas e de s'ispesa, sighit cun s'initziativa chi previdit s'arregorta e s'intregu de cosa de papai po is chi non tenint dinai.

“Nemus – pretzisant is bolontàrius de s'Asce – si depit agatai in perìgulu fadendi sa fila po ndi arretirai is agiudus”.

Is bolontàrius faint sciri puru ca, scèti chini at a arriciri sa dimanda de agiudu e at a fai in intregus at a connosci su nòmini e s'indiritzu de is personis chi ant a arriciri is agiudus.

Po fai bivi su progetu “est de importu mannu – si ligit in su comunicau de imprenta de S'ASCE – chi is tzitadinus e is tzitadinas de Ceraxus, comenti ant giai fatu unus cantus de butegas, pighint parti a sa dàdida de cosa de papai e àterus benis de importu”. In prus “Su primu tzentru de arregorta de carrela Sant Martino 151 non bastat prus, po custa arrexoni s'est providendi a nd'oberri un'àteru prus mannu”.

No est acabada innoni, poita s'ASCE at postu in pei puru un'arregorta de dinai chi at a andai in nd'unu “Fondo Emergenza Coronavirus – Selargius” de impreai po pigai benis e serbìtzius chi serbint a is pipius, a is mannus e a is antzianus. Est possìbili donai dinai a su contu currenti de s'ASCE atressu de su codixi Iban IT38Q0306944102100000001251 inditendi comenti motivu de su pagamentu: “Fondo Emergenza Coronavirus – Selargius”. Si podit donai agiudu fintzas in is istanchìglius conventzionaus e in calisisiat ufìtziu de is postas italianas e de dògnia banca atressu sa Carta SisalPay cun su codixi Iban DE06512308004613532554.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA