Horo: su birrifìtziu mastrinu chi proponet sabores sìncheros

Sergio Ciulu e s'istòria de sa passione pro sa birra, chi dae simple homebrewer amantiosu de sa bèvida artesana l’at fatu diventare unu mastru birràiu famadu
9 Arbili 2020
horo

* Dae sa terra a sa butìllia * - Horo est unu bellu birrifìtziu màstrinu chi at sa domo sua in Sèdilo, sa bidda de su Guilcer nòdida pro sa festa de Santu Antine Imperadore, sa chi acabat cun s'Àrdia: sa cursa de sa bàrdia a caddu fata in onore de su Santu.

Fìgiu de un'idea de su mastru birràiu Sergio Ciulu, su birrifìtziu Horo cumentzat s'aventura sua in su mundu de sa birra in su 2008. Oe sa produtzione podet bantare unos cantos de tipos de birras: sa Pilsner, chi at totus sas caraterìsticas de una birra pils in istile tedescu; sa Monaco, una bèvida cun unu sabore càrrigu de maltu e caramellu; sa Weizen, amaniada cun su 45% de maltu de trigu; sa birra Bock Nera, una bèvida dòpiu maltu de 6,5 grados de alcol e sa Schwarz, una birra niedda perfeta a la bufare in istiu.

birras horo

Nàschidu comente homebrewer, Sergio Ciulu at trasformadu sa passione sua in unu traballu. Posca de àere giradu s'Itàlia, sa Germania e s'Àustria faghende in onni logu cursos cun mastros birràios famados pro si ispetzializare mègius in sa matèria, e pustis de àere visitadu impiantos de produtzione a s'avanguàrdia, Sergio at torradu a nou fràigos betzos in bidda sua, faghende gosi su primu passu chi at dadu vida a su chi oe est su birrifìtziu Horo: una realidade produtiva chi s'agatat in tzentru istòricu de sa bidda, in un'istrutura chi primu fiat unu tzilleri nòdidu.

Sa passione de su mastru birràiu est massimamente pro sas birras tedescas. Sas bèvidas produidas dae Sergio Ciulu sunt totus birras màstrinas de calidade chi ant agatadu luego su logu issoro in su mercadu sardu.

Su birrifìtziu Horo, però, in prus cummertzializatzione in àteros logos at fintzas unu consumu interessante de birra in su tzilleri suo etotu. Unu logu chi in s'istiu est suportadu dae unu bellu giardinu chi sighit s’istile biergarten, in ue sa gente si podet sètzere a tastare sa proposta importantede birras màstrinas a firma Horo. Bèvidas ispilladas pro las bufare deretu in cue o puru birras de si leare a domo in intro de is ampuddas

Galu, Horo est acostagiadu puru de unu B&B. Catedda, est custu su nùmene de s'istrutura chi acasàgiat a sos turistas chi si cherent dedicare puru carchi die a su mundu ispantosu de sa cultura brassicola.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dae sa terra a sa butìllia

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. LR 22/2018, art. 22

Image
Regione Autonoma Sardigna

Aciungi unu cumentu