Horo: su birrifìtziu mastrinu chi proponet sabores sìncheros

Sergio Ciulu e s'istòria de sa passione pro sa birra, chi de simple homebrewer lu faghet diventare unu mastru birraiu famadu
9 Arbili 2020
horo

Horo est unu bellu birrifìtziu mastrinu chi at sa domo sua in Sedilo, sa bidda de su Guilcer nòdida pro sa festa de Santu Antine Imperadore, sa chi acabat cun s'Ardia, sa cursa de sos caddos fata in onore de su Santu.

Fìgiu de un'idea de su mastru birraiu Sergio Ciulu, su birrifìtziu Horo cumentzat s'aventura sua in su mundu de sa birra in su 2008. Oe sa produtzione incluit unos cantos de tipos de birras: sa Pilsner, chi at totus sas caraterìsticas de una birra pils in istile tedescu; sa Monaco, una bèvida cun unu sabore càrrigu de maltu e caramellu; sa Weizen, amaniada cun su 45% de maltu de trigu; sa birra Bock Nera, una bèvida dòpiu maltu de 6,5 grados de alcol e sa Schwarz, una birra niedda perfeta a la bufare in istiu.

birras horo

Nàschidu comente homebrewer, Sergio Ciulu trasformat sa passione sua in unu traballu. Posca de ai girau s'Itàlia, sa Germania e s'Austria fadendi in onni logu cursos cun mastros birraios famados – cursos fatos pro si ispetzializare mègius in sa matèria –, a pustis de ai bisitau impiantos de produtzione a s'avanguàrdia, Sergio torrat a nou fràigos betzos, fadende gosi su primu passu chi at dadu vida a su chi oe est su birrifìtziu Horo: una realidade produtiva chi s'agatat in tzentru istòricu de sa bidda, in un'istrutura chi primu fiat unu tzilleri nòdidu.

Sa passione de su mastru birraiu est massimamente pro sas birras tedescas. Sas bèvidas produidas dae Sergio Ciulu sunt totus birras mastrinas de calidade chi ant agatadu luego su postu issoro in su mercadu sardu.

Su birrifìtziu Horo, però, in prus de sa bèndida de sas birras suas at puru unu consumu interessanti de birra in sa butega sua, unu logu chi in s'istiu est suportadu de unu bellu biergarten, in ue sa gente si podet sètzere a atastare s'importante proposta de birras mastrinas a firma Horo. Sunt bèvidas spilladas deretu in cue o puru birras de si leare cun sei in ampuddas.

Galu, Horo est acostagiadu puru de unu B&B. Difatis Catedda - est custu su nùmene de s'istrutura - acasjat sos turistas chi si cherent dedicare puru carchi die a su mundu ispantosu de sa cultura brassicola.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dae sa terra a sa butìllia

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. LR 22/2018, art. 22

Image
Regione Autonoma Sardigna

Aciungi unu cumentu