Adatamentu de su serbìtzius CTM

Cunforma a is dispositzionis de s'Ordinàntzia de sa Regioni Sardigna chi imponit a su CTM de su 60% de su serbìtziu
13 Maju 2020
rimodulazione orario CTM

Po acuntentai is abisòngius de is chi pigant su postali, su CTM - cunforma a is dispositzionis de s'Ordinàntzia de sa Regioni Autònoma de Sardigna, chi ddi imponit de forniri su 60% de su serbìtziu - fait isciri ca de giòbia 14 de su mesi de maju 2020 totus is postalis ant a viagiai sighendi s'oràriu ierrile festivu, cun afortiamentu de is lìnias chi ant cumproau sufrimentu po mori de su nùmeru mannu de viagiadoris.

In sa banda Casteddu-Cuartu Sant'Aleni ant a torrai in serbìtziu is filobus in is lìnias 30 e 31, chi ant a tenni una frecuèntzia de 10 minudus. Imbecis, in sa banda Dèximu Mannu–Su Masu-Assèmini, sa lìnia 9 at a viagiai dògnia 12/15 minudus.

Is lìnias 8, 30, 31 ant a viagiai sighendi s'oràriu ierrile de intru de cida, est a nai cun is mantessi frecuèntzias de su serbìtziu donau de su CTM primu de s'apretu COVID 19.

Su CTM, cun nd'una nota de imprenta, sutalineat ca: sa lìnia 31R festiva est tasia; is lìnias 3, 9, QS ant a viagiai sighendi su serbìtziu festivu, cun sa crescina de calencuna cursa; is lìnias 6, M ant a viagiai sighendi su serbìtziu festivu, cun sa crescina de is cursas in is oras de prus aflussu; sa lìnia 5 at a sighiri a viagiai cun s'oràriu festivu de sa lìnia 5/11, ma cun nd'unu tretu chi andat fintzas a carrera Vergine di Lluc; Sa lìnia QSA est galu tasia.

Torrant ativas is lìnias: 17, 18 e GSS. Is lìnias 5–5/11- 6 – 9 – 20 – M – QS – 1Q – PFPQ ant a acabai su serbìtziu a is 21:30.

Totus is oràrius e is frecuèntzias - pretzisat su comunicau - si podint castiai in su giassu internet www.ctmcagliari.it e in sa app Busfinder. Po scedas est ativu su nùmeru birdi 800078870 dògnia diri de is 8.30 a is s 18.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA