Cantina Lilliu: produtores de binu chi andant addae de su cummèrtziu de su binu

Bingiateris innamorados de sa terra e de sa natura, chi coltivant sa bide impreende sa tènnica de sa massaria sinèrgica e de s'aridocoltura
14 Maju 2020
vigne Lilliu

* Dae sa terra a sa butìllia * - Amore e traditzione sunt sos duos elementos chi caraterizant sa Cantina Lilliu de Soramanna. Una realidade interessante chi s'agatat in su coro de sa Marmidda, unu territòriu de Sardigna in ue sa natura est arte.

Artesanos de su binu, sos bingiateris de Lilliu coltivant sas bìngias issoro in sos sartos antigos de Sa Jara Manna e de Sa Jara Pitica. Onni bide est allevada in su rispetu prus mannu de sa terra e de sa natura. Est gosi chi naschent sos binos de sa Cantina Lilliu. Bèvidas ùnicas, produidas impreende tènnicas de traballu ispetziales in bìngia e in cantina puru.

Sa de sa Cantina Lilliu est un'àndala de traditzione e innovatzione. Est un'istile, un'isseberu chi la batit a propònnere feti etichetas esclusivas. Onni ampudda de sos bingiateris Roberta e Pietro, est fata petzi cun àghina e mùstiu de "domo", pro ischerta, difatis, sos de Lilliu non comporant àghina e mùstiu de àteros bingiateris. Faghent sos binos issoro traballende sos budrones de sos bator ètaros de bìngia coltivados.

Sas propostas Lilliu sunt su resurtu de àghina chi creschet a pagu a pagu gràtzias a sa tènnica de sa massaria sinèrgica e de s'aridocoltura, sena de impreai sa chìmica. Sas bides, difatis, benint nudrigadas e bardas dae sos legùmenes e dae s'erva chi creschet ispontànea. Sunt pròpiu custos duos elementos chi in beranu coberent sos surcos cun unu tapete, chi at su còmpitu de nudrigare s'àghina, chi benit alimentada puru cun contzime orgànicu.

Totus custas atentziones regalant a su paladu binos chi non ant resuzus chìmicos e chi ant unu sabore pretziosu aberu. Etichetas de calidade chi nde faghet bessire sos nuscos de Sardigna.

Espressione bella meda de s'àghina, sos binos Lilliu sunt bèvidas puras de assaborare.

cantina Lilliu

Cantaru Pantumas, Diciosu, Biazzu, Presciu, Mèndula e Chida sunt sas etichetas primorosas produidas dae sa Cantina Lilliu.

Cantaru est su primu binu biancu produidudae sa Cantina Lilliu. Una bèvida ispantosa fata cun àghina Vermentinu, Nascu, e Malvasia de Casteddu.

Pantumas est unu Cannonau chi sighit una vinificatzione in biancu. Una bèvida ispetziale chi at unu colore de chibudda indorada. Pantumas est unu binu adatu a lu bufare pro acumpangiare petza bianca, casu modde e gioga marina.

Galu Cannonau in puresa cun Diciosu. Cun custa bèvida sa Cantina Lilliu in su 2017 at bìnchidu sa medàllia de oro in su cuncursu internatzionale Grenaches du monde. Custa eticheta crispa est òtima a la bufare cun pasta prena, petza arrustu e casu friscu.

Dae su blend de àghina Cannonau, Muristellu, Cabernet Souvignon, Merlot e Syrah naschet Biazzu, unu binu IGT de caràtere, interessante pro acumpagiare casu istagionadu, petza arrustu e castàngia arrustu.

Presciu, imbetzes, est unu binu nieddu fatu feti cun àghina francesa Syrah. Bonu a lu bufare mandighende antipastos de terra e retzetas fatas cun pische.

Nuscosu e carcu, Mèndula est unu binu Malvasia, unu biancu ideale comente aperiente e saboridu a lu bufare cun durchers de mèndula.

Chida est un'IGT fati petzi cunàghina autòctona. Unu binu nieddu de primore chi at totus sos nuscos de Sardigna.

Totus sas etichetas Lilliu cuant unu mundu licanzu chi isetat petzi de èssere assagiau.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dae sa terra a sa butìllia

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. LR 22/2018, art. 22

Image
Regione Autonoma Sardigna

Aciungi unu cumentu