“Cantina Sociale Giogantinu”: un'istòria de resessidas chi durat dae sessantachimbe annos

In onni ampudda de binu produidu dae sa Cantina gadduresa s'unione de traditzione e innovatzione
2 Maju 2020
giogantinu

* Dae sa terra a sa butìllia * - Pro sa produtzione de sos binos suos at otentu medàllias e arreconnoscimentos importantes meda cumintzende dae su 1970. Est una realidade produtiva chi s'agatat in Gaddura, in mesu de sos montrigos de Belchìdda e de Oscheri. Semus faeddende de sa "Cantina Sociale Giogantinu", una realidade coperativa nàschida in su 1955 chi in diri de oe contat dughentos-chimbanta sòtzios: bingiateris chi produint àghinas dae treghentos-binti ètaros de terrinos.

Sos nùmeros sunt importantes, e difatis est netzessàriu annànghere ca sa produtzione est de sessanta/otanta cuintales de produtu pro onni ètaru de terra coltivada a bide e ca sa Cantina Giogantinu produit vintighimbemilla ampuddas de binu onni annu.

Sos valores de custa realidade produtiva si contant in pagu paràulas: sunt s'amore pro sa coltivatzione de sa terra e s'atentzione a s'innovatzione. Gosi sa traditzione s'aunit a sa crèschida e a sa voluntade de megiorare.

Totu su chi amus iscritu finas a custu momentu lu agatamos in antis de totu in sas etichetas istòricas de sa Cantina Giogantinu, sas de sa proposta de binos numenada “I Classici”. Sunt su “Giogantinu” e su “Giogantinu Superiore”, ambos fatos dae àghina Vermentinu e ambos DOCG.

giogantinu

S'istòria de custa coperativa no est acabada inoghe. Tocat a nàrrere puru ca dae deghe annos pagu prus o mancu Giogantinu at incumentzadu unu caminu chi at àpidu comente resurtu sa produtzione de un binu frutu de una coltivatzione biològica. Semus faeddande de unu Vermentinu DOCG. Su nùmene suo est “Lughente” e est una bèvida nàschida in su 2018 dae s'amore e dae su rispetu pro s'ambiente in ue bivemus. Sas bides chi sunt impitadas pro fàghere custu binu biancu, difatis, non sunt mai meighinadas.

Sa cantina gadduresa non produit feti binos biancos, ma at una produtzione bona de binos nieddos e unu rosadu puru. Sos nieddos sunt tres in totu: su “Cannonau di Sardegna” DOC; su binu Nastarrè, un'“Isola dei Nuraghi” nàschidu dae unu blend de àghinas Pascale, Muristellu, Nieddu mannu, Cabernet, Merlot e Sangiovese; su “Terra Saliosa”, chi est su frutu de s'unione de àghinas Merlot e Cabernet. Su binu “Nulvara” est su rosadu de sa Cantina Giogantinu, una bèvida frisca meda chi naschet dae unu blend de àghinas Pascale, Muristellu, Nieddu mannu, Sangiovese, Merlot e Cabernet.

Àtera prenda de custa cantina est su “Tancarè”, unu biancu gazosinu de ùndighi grados chi matricat cun mètodu Charmat.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dae sa terra a sa butìllia

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. LR 22/2018, art. 22

Image
Regione Autonoma Sardigna

Aciungi unu cumentu