Perda Rubia: binu Cannonau dae su 1949

Una cantina minore pro grandes bèvidas
5 Maju 2020
perda rubia

* Dae sa terra a sa butìllia * - Sa de sas "Tenute Perda Rubia" est una bella aventura incumentzada in su 1949, fìgia de un'idea de Mario Mereu, unu bingiateri chi detzidet de investire totus sas resursas suas pro avalorare su Cannonau coltivadu in su territòriu de Ogiàstra dae tempos antigòrios. Est gosi chi in pagu annos Mario contribuit a sa difusione e a sa connoschèntzia de custa bide antiga meda in continente e in foras dae s'Itàlia.

Produidu in sa cantina de Cardedu, su binu Perda Rubia benit tzerriadu gosi in onore de su granitu, chi in custa regione est caraterizadu de unu colore rujastru.

Mereu est òmine chi at ideas craras. Difatis, giai dae sos primos annos de produtzione istabilit cales depent èssere sas caraterìsticas de unu binu chi at conchistadu luego nomena manna in totu su mundu.

Gràtzias a sa tècnica innovativa de s'incubonadura ispartzida ("fermentazione frazionata"), sighende una fòrmula personale chi galu si àplicat, dae s'àghina Cannonau sunt nàschidos sos primos duos binos Perda Rubia: unu nieddu e s'àteru rosadu. Posca, s'est annanta un'àtera eticheta: sa Mirei.

Coltivadas cun mètodu biològicu, sena de chìmica, sena de ledàmene e sena de abba, custa cantina est alaba puru in “Il vino degli altri”, su blog de Andrea Scanzi.

Custa cantina, lòmpida oe a sa de tres generatzione de bingiateris, traballat 20 ètaros de bides e faghet semper binos Cannonau primorosos. Onni eticheta, difatis, est produida cun incuru mannu, cun àteru e tantu amore e cun sos matessi mètodos artesanales de su tempus coladu.

perda rubia

Pro fàghere sos binos Nanihe e Perda Rubia s'àghina si binnennat cando su frutu at una cantidade de tzùcaru bona meda: est custu chi faghet unu binu carcu de alcol e cun unu sabore interessante. S'imbetzamentu in carrada e s'issèberu pretzisu de su tempus de sa binnenna dant a custas etichetas su caràtere ùnicu chi lu distinghet a manera piessigna. Pro custa resone sos binos Perda Rubia si connoschent in su mundu e non si lassant inserrare in “standard” de colore, sabore e gradu de alcol.

Onni bèvida de sa cantina est otènnida dae una prima prentzadura e sena de las colare; giòvanos o istasionados custos binos sunt perfetos pro pichetadas e pràngios importantes.

Unu nùmene, una traditzione. Perda Rubia si proponet comente cantina de binos Cannonau, unu binu ispetziale, produidu cun moderatzione e distribuidu cun totu s'atentzione chi est dada feti a chie regollit sas pimpiridas prus minores de s'istòria de su binu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dae sa terra a sa butìllia

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. LR 22/2018, art. 22

Image
Regione Autonoma Sardigna

Aciungi unu cumentu