Cun s'azienda vinìcola Su Cuppoi s'intessidura faeddat de binu

Dae Terraba sas bèvidas chi dant onore a su Velludu, a s'Obrake, a s'Abisso e a su Lionzu
4 Làmpadas 2020
su cuppoi

* Dae sa terra a sa butìllia * - Est unu progetu glocal, chi pensat globale e faghet locale. Semus faeddende de s'azienda vinìcola terrabesa Su Cuppoi, una realidade produtiva chi at pesadu sa faina sua donende atentzione a s'isvilupu internatzionale e sena discoidare su raportu cun su territòriu.

Cun s'obietivu mannu de torrare a iscobèrrere su Muristellu e de lu torrare a valorizare, in s'àndala sua Su Cuppoi non ismèntigat mancu àteras bides autòctonas importantes, est a nàrrere s'àghina Vermentinu, sa Nuragus, sa Nascu e sa Girò.

Custa realidade at un'istòria fata de gente chi giughet ideas craras e unu nùmeru mannu de progetos pro su tempus benidore.

A sestare su caminu de sa cantina sunt istados sos antepassados de sa famìlia Perra, chi dae sos primos annos de su Noighentos aiant cumentzadu a produire e a bèndere su binu issoro. Su cummèrtziu issoro fiat minore meda e totu su binu ddu bendiant in intro de Terraba etotu.

Semper che semper, s'amore pro sa bide, s'apòmpiu e s'abistesa ant fatu de custa erèntzia un'esèmpiu pro su mundu de su binu; difatis non nos depimus ispantare si sos Perra ant sa punna de èssere unu puntu firmu in su panorama de sos bingiateris de Sardigna.

Sas bìngias de s'azienda sunt partzidas in tancas minores de terra sàssina, tìpicas de sa zona de su Campidanu de Terraba. Est in custos terrinos chi Su Cuppoi allevat sas bides traditzionales chi in su tempus coladu, cun sos binos issoro de calidade primorosa, ant espressadu capatzidades mannas.

Onni issèberu de s'azienda no est casuale. Si cumentzat dae sa seletzione de sa mègius àghina e si sighit cun sa cura màstrina de totus sas fases de sa vinificatzione.

binos

A rapresentare sa filosofia de Su Cuppoi sunt s'innovatzione de su produtu e su respetu mannu pro su consumadore. Sos binos de sa cantina no sunt petzi bèvidas de terroir, sunt puru su resurtu de ideas innovativas. Pro lu cumprèndere bastat a pensare a sa sèrie Velludu, in ue onni binu est fìgiu de sa bide autòctona chi at dadu vida a un'eticheta chi torrat a propònnere a su paladu sa trama de sos sabores de sa terra nostra.

Non b'at feti Velludu. Difatis, su Cuppoi in prus de custa sèrie proponet puru àteros tres binos de primore: Obrake, Abisso e Lionzu, totus etichetas chi comente Velludu etotu torrant a sa mente sas tramas de sa roba tèssida chi rapresentant.

Obrake est unu binu nieddu IGT Isola dei Nuraghi chi at un'istrutura carca, mentres Abisso est unu biancu chi intepretetat bene sa roba fata cun sos filos de sa Pinna Nobilis. Lionzu, imbetzes, s'ispirat a su Lionzu bestidu dae sas fèminas sardas.

Pro cumprèndere sos binos de Su Cuppoi bisòngiat de los tastare e de los nuscare, pro ite ca feti su nasu e su paladu sunt capassos de contare custas prendas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dae sa terra a sa butìllia

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. LR 22/2018, art. 22

Image
Regione Autonoma Sardigna

Aciungi unu cumentu