Su “Birrificio d'Ogliastra” e sas birras chi faeddant de sos logos in ue sunt produidas

Sos nùmenes territoriales de sas bèvidas: Goloritzè, Rocce Rosse e Gorropu
2 Làmpadas 2020
birras Birrificio d'Ogliastra

* Dae sa terra a sa butìllia * - S'agatat in Baunei e s'istòria sua naschet unos cantos annos a oe, cun una bìsita a su birrifìtziu Pedavena, in provìntzia de Belluno.

Su birrifìtziu venetu est una realidade importante pro totus sos chi produint birras màstrinas. Dae cue est cumentzada sa primu retza de cuntatos chi a pagu a pagu at ghetadu sas fundamentas de un'idea bella meda. S'idea de creare unu birrifìtziu in unu cugione incantadu de Sardigna: s'Ozastra.

A pustis de annos e annos de s'achistu de sas primas ainas de su traballu birràiu, de s'isperimentatzione de diversas retzetas, de cursos e de un'istùdiu fitianu est nàschidu su “Birrificio d'Ogliastra”, unu birrifìtziu màstrinu minoreddu pro una realidade brassìcola chi ponet sa paràula “fine” a un'istòria personale de emigratzione, sa de Mattia Franco Menghini, su mastru birràiu chi l'at fata nàschere e chi at seberadu de torrare a domo sua, in Sardigna, pro la fundare e dare gosi cumentzu a su bisu suo.

Su birrifìtziu no at feti s'aposentu-laboratòriu pro fàghere sas birras suas, ma at puru unu brewpub chi naschet dae unu magasinu disimpreadu. In unu clima giòvanu e coloradu, in intro de custu aposentu est possìbile puru bufare sas etichetas produidas.

Sos nùmenes de sas bèvidas de su “Birrificio d'Ogliastra” faeddant de sa regione in ue sunt produidas. Sas birras sunt tres in totu e sunt una prus bona de s'àtera: Goloritzè, Rocce Rosse e Gorropu, bèvidas primorosas chi nde leant su sidis e chi carignant su paladu cun unu bellu sabore.

birrificio ogliastra

Sa birra Goloritzè est una kölsch tedesca chi at 5,2 grados de alcol. Custa eticheta no est colada, non est pastorizada e torrat a buddire in ampudda. Est una birra frisca meda. Una bèvida chi at sabore de frùtora e de flores.

Sa Rocce Rosse, imbetzes, est una bitter in istile inglesu. Una bèvida a colore de pinnadellu chi si caraterizat pro àere un'ispuma bella carca. Custa eticheta puru est una birra sena colada, chi non est pastorizada e chi torrat a buddire in ampudda. Bona a la bufare mandighende petza arrustu e casu friscu.

In fines, a si faeddare de su territòriu de Ogiastra agatamos sa birra Gorropu, una Session IPA chi at su 4% de gradu alcòlicu. Una bèvida licanza e beverina meda chi a onni tzicu donat satisfatzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dae sa terra a sa butìllia

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. LR 22/2018, art. 22

Image
Regione Autonoma Sardigna

Aciungi unu cumentu