Azienda Agricola "Tenute Rossini": un'istòria de amore pro sa terra

Dae Laerru sos binos primorosos chi faeddant de s'Anglona
25 Argiolas 2020
tenute rossini

* Dae sa terra a sa butìllia * - S'istòria bella de s'“Azienda Agricola Tenute Rossini” de Laerru incumentzat dae s'amore pro sa terra. Fìgia de un'idea de Luigi Rossini, custa realidade vitivinìcola sarda naschet cun sa cunvintzione chi su traballu prus peleosu depet èssere fatu cun amore e passèntzia.

Lòmpidu a sa pensione de antzianidade, Luigi at postu in òpera su bisu suo: coltivare una bìngia e produire binu. Est gosi ca in su 2004 at incumentzadu a pastinare sas bides in un'arrogu de terra.

Cun is annos custa primu faina est mudada in un'amore semper prus mannu.

Sa passione e su ligàmine de Luigi cun sa bìngia sunt istados su motore chi lu ghiant galu a pastinare àtera matas de àghina. Sa bìngia est crèschida e paris cun issa est crèschida su disìgiu de abèrrere una cantina e de bèndere sas etichetas produidas.

Posca de unos cantos annos de traballu e fadiga, su bisu de fàghere una cantina est divènnidu realidade in su 2012.

In die de oe, cun sa punna de avalorare unu territòriu famadu pro sa bonidade de sos frutos suos, s'“Azienda Agricola Tenute Rossini” sighit s'impignu de Luigi e interessat totu sa famìlia sua.

Sos Rossini allevant bides autòctonas comente su Cannonau e su Vermentinu. Las coltivant in unu terrinu calcàriu, est a nàrrere in unu terrinu chi at càltziu meda. Sas matas pastinadas sunt basadas dae su sole e dae su bentu, elementos importantes chi contribuint a megiorare sa calidade se du frutu. S'àghina de Rossini, difatis, est àghina de primore, cun nuscos carcos e unu sabore esclusivu.

tenute rossini

No est acabada inoghe! S'azienda de Laerru otennet frutos de calidade manna gràtzias puru a una produtzione bassa pro onni mata e a una binnenna fata feti a manu.

A sa binnenna sighit una vinificatzione fata pro su prus cun una prentzadura lenta e un'incubonadura longa in atzàrgiu inox.

Pro chistire sos nuscos indidos, su binu sighit un'assentadura in serbatojos isotèrmicos e termoregolados.

Gràtzias a sa cura de onni faina fata pro produire binos licanzos, Rossini at otentu reconnoschimentos e prèmios importantes pro sas bèvidas suas, frutu de pagu tratamentos in bìngia.

Totus sas ampuddas chi naschent in custa cantina, dae sas etichetas de binu biancu “Aria” e “Dora” a sas de sos nieddos “Rolù”, “Rosso Rossini”, “Uttìu IGT Isola dei Nuraghi”, “Bodale Cannonau di Sardegna DOC Riserva” e “Nacchinono IGT Isola dei Nuraghi”, sunt bèvidas chi faeddant de s'Anglona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dae sa terra a sa butìllia

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. LR 22/2018, art. 22

Image
Regione Autonoma Sardigna

Aciungi unu cumentu