Sa Cantina Sociale La Giara: dae su 1958 una produtzione vitivinìcola interessante

S'istòria de custa realidade de sa Marmidda contat de renàschidas, de prèmios e reconoschimentos
28 Argiolas 2020
la giara cantina

* Dae sa terra a sa butìllia * - Su nùmene suo est su de sa campeda in ue s'agatat sa biddighedda chi l'acasàgiat. Semus faeddende de sa "Cantina Sociale La Giara", una coperativa agrìcola chi dae su 1958 at domo in Usèddus, in Marmidda.

Comente àteras realidades produtivas chi agatamus in custa regione de sa Sardigna, deghe annos a oe pagu prus o mancu, sa "Cantina La Giara" at atraessadu unu momentu de dificultade manna e cumìntzende dae custa esperièntzia, in su 2012 at furriadu su caminu suo pro crèschere e pro si renoare. Sos sòtzios bingiateris novos, unu marketing diferente e sa produtzione de etichetas diversas sunt istados tra sos elementos de renoamentu de sa coperativa agrìcola.

Sas etichetas novas ant arrichidu sos binos chi sa Cantina aiat propostu giai primu de su 2012.

S'istòria imbeniente est unu contu de crèschida e de reconoschimentos: in su 2015 su binu nieddu “Serranu”, unu “IGT Isola dei Nuraghi” est istadu insertadu intro sa ghia “5 Star Wines The Book” cun unu puntègiu de 91/100. Sos esèmpros, però, sunt medas. Pro ndi fàghere un'àteru puru bisongiat a torrare a s'annu 2017, cando su “Giara Usellus - Vermentino di Sardegna D.O.C.” produidu in su 2016 at otentu sa medàllia de brunzu in su cuncursu enològicu Binu.

Sas etichetas produidas dae custa realidade vitivinìcola cherent faeddare de sa Marmidda e de su caràtere suo.

Cun custa punna sunt nàschidas sas tres bèvidas de sa lìnia Giara chi in diri de oe agatamus in cummertziu. Sunt su nieddu "Usellus - Cannonau di Sardegna D.O.C.", unu binu bellu carcu e cun unu sabore bonu de frùtora ruja; s'"Usellus - Isola dei Nuraghi I.G.T.", produidu dae bides autòctonas cun àghina coltivada in Marmidda, in su Monte Arci e in terrinos chi s'agatant in sa bidda de Arcidanu; s'etichetta "Usellus - Vermentino D.O.C.", unu biancu friscu a colore de oro bonu a lu bufare cun màndigos de pische.

Su marcu puru bisòngiat de carchi paràula, pro ite sa figura de su disignu rapresentadu intro sas etichetas est su sìmbulu prus importante de sa campeda in ue naschet custa coperativa vitovinìcola: su caddu de sa Jara Manna.

Sos binos de sa Cantina Giara sunt bèvidas ispetziales e bisòngiat a los connòschere pro godire de nuscos e sabores ùnicos.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dae sa terra a sa butìllia

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. LR 22/2018, art. 22

Image
Regione Autonoma Sardigna

Aciungi unu cumentu