Sa Cantina Sociale La Giara: dae su 1958 una produtzione vitivinìcola interessante

S'istòria de custa realidade de sa Marmidda contat renàschidas, prèmios e reconoschimentos
28 Argiolas 2020
la giara cantina

* Dae sa terra a sa butìllia * - At leadu su nùmene suo dae sa campeda chi est a curtzu a sa biddighedda in ue s'agatat sa cantina. Semus faeddende de sa "Cantina Sociale La Giara", una coperativa agrìcola chi dae su 1958 at domo in Usèddus, in Marmidda.

Comente àteras realidades produtivas chi agatamus in custa regione de sa Sardigna, deghe annos a oe pagu prus o mancu, sa "Cantina La Giara" at atraessadu unu momentu de dificultade manna. Torrende a cumintzare a pustis de custa esperièntzia, in su 2012 at furriadu su caminu suo pro crèschere e pro s'annoare. Sos sòtzios bingiateris noos, unu marketing diferente e sa produtzione de etichetas diversas sunt istados sos elementos de annoadura de sa coperativa agrìcola.

Sas etichetas noas ant arrichidu sos binos chi sa Cantina aiat propostu giai in antis de su 2012.

S'istòria imbeniente est unu contu de crèschida e de reconoschimentos. Difatis, in su 2019 su binu nieddu “Usellus - 2015 ”, unu “IGT Isola dei Nuraghi” est istadu tra sos binos chi ant àpidu reconoschimentos in su Vinitaly cun unu puntègiu de 91/100. Sos esèmpros, però, sunt medas. Pro nde fàghere un'àteru puru bisòngiat a torrare a s'annu 2017, cando su “Giara Usellus - Vermentino di Sardegna D.O.C.” produidu in su 2016 at otentu sa medàllia de brunzu in su cuncursu enològicu Binu.

Sas etichetas produidas dae custa realidade vitivinìcola cherent faeddare de sa Marmidda e de su caràtere suo.

Cun custa punna sunt nàschidas sas tres bèvidas de sa lìnia Giara chi in die de oe agatamus in cummertziu. Sunt su nieddu "Usellus - Cannonau di Sardegna D.O.C.", unu binu bellu carcu e cun unu sabore bonu de frùtora ruja; s'"Usellus - Isola dei Nuraghi I.G.T.", produidu dae bides autòctonas cun àghina coltivada in Marmidda, in su Monte Arci e in terrinos chi s'agatant in sa bidda de Arcidanu; s'etichetta "Usellus - Vermentino D.O.C.", unu biancu friscu a colore de oro e bonu a lu bufare cun màndigos de pische.

Su marcu puru bisòngiat de carchi paràula, pro ite sa figura de su disignu rapresentadu intro sas etichetas est su sìmbulu prus importante de sa campeda in ue naschet custa coperativa vitivinìcola: su caddu de sa Jara Manna.

Totus sos binos de sa Cantina Giara sunt bèvidas ispetziales, capassas de acuntentare sos palados chi in sa tassa chircant su terroir chi lis at dadu vida. Onni binu produidu dae custa cantina bisòngiat a lu connòschere pro godire de nuscos e sabores ùnicos.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dae sa terra a sa butìllia

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. LR 22/2018, art. 22

Image
Regione Autonoma Sardigna

Aciungi unu cumentu