Sambrasenò: sa cantina chi faghet unu binu chi contat sa Gaddura

Argeste: su Vermentinu primorosu de cumpartzire cun sos amigos
18 Argiolas 2020
sebresenò

* Dae sa terra a sa butìllia * - Sabresenò est s'acrònimu chi agrupat sos nùmenes de unos cantos amigos amantiosos de su binu. Una passione manna chi los at batidos a creare una cantina primorosa, fìgia de sa Sotziedadi Agricola Sabresenò. Su progetu at sas raighinas suas in Terranoa.

Cun sa punna de produire binos estremados, sos meres de s'azienda gadduresa ant bòlfidu pònnere sas ideas e sas cumpetèntzias issoro in intro de unu progetu mannu.

Sas bìngias de Sabresenò s'agatant in su coro de sa Gaddura, terra nodida pro sos sueredos, su granitu, su mare e pro sos binos suos, massimamente pro su Vermentinu.

Sa bide est allevada in sa costa de su Limbara in unu terrinu ricu de granitu e produit una bèvida de terroir chi contat bene sos nuscos e sos sabores de custu bìculu de Sardigna. Unu logu chi incantat sos ogros de chie l'ammirat.

binos

S'“Argeste”, una de sas etichetas produida dae Sabresenò, si caraterizat pro àere unu sabore lichitosu cun tzinnos importantes de sas matas mediterràneas. Unu binu biancu bellu che a unu bisu ispilusadu dae su bentu. Su bentu prus forte chi si connoschet in Sardigna, est a nàrrere su bentu estu, su matessi chi sos grecos antigos mutiant cun su nùmene de Argeste.

Unu bentu importante pro sa coltivatzione de sas bides de s'azienda. Difatis, est pròpiu su bentu estu chi giunghet s'àera salamata dae su mare tra sos giuales de sa bìngia.

S'Argeste est unu “ Vermentino di Gallura Superiore DOCG” fatu cun àghina Vermentinu chentu pro chentu. Una bèvida costoida in intro de un'ampudda iscura chi nde cuat sa sustàntzia. Unu binu chi conchistat e chi est caraterizadu dae unu caràtere forte e finas dae unu bouquet carcu e elegante.

Resumu perfetu de unu territòriu famadu in totu su mundu, Argeste est unu binu friscu e echilibradu, bonu meda a lu bufare pro acumpangiare retzetas de pische e de petza bianca.

A fàghere cumpangia a custu biancu agatamos unu binu nieddu puru: su Cannonau “Sirokos”, una bèvida carca chi cuat su caratere crispu de s'ìsula de Sardigna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dae sa terra a sa butìllia

Progetu realizadu cun sa partetzipatzione de sa Regione Autònoma de Sardigna – L.R. LR 22/2018, art. 22

Image
Regione Autonoma Sardigna

Aciungi unu cumentu