Maria Maddalena Agus: " Ant essi is nuraghis a impediri su depositu ùnicu de iscòrias nuclearis"

S'aministratzioni comunali de Ortzai at a deliberai s'amparu suu a sa candidadura UNESCO de s'ìsula
5 Fiàrgiu 2021
maria maddalena agus

Ant essi is nuraghis a impediri su depositu ùnicu de iscòrias nuclearis. A ddu fait isciri cun nd-una nota de imprenta est sa sìndiga de Ortzai Maria Maddalena Agus: "su critèriu de esclusioni CA11 - pretzisat in sa nota - escluit is territòrius UNESCO de is giassus possibilis".

Est po custa arrexoni ca in sa setziada comunali de su 12 de su mesi de fiàrgiu, s'aministratzioni comunali de Ortzai at a deliberai s'amparu suu a sa candidadura de s'ìsula a "paesàgiu culturali", duncas puru sa de is nuraghis suus a Patrimòniu Universali de s'Umanidadi.

"Est apretosu èssi patrimòniu UNESCO" - pretzisat sa sìndiga - poita a cantu narat su critèriu de esclusioni CA11 prevìdiu de sa Sogin, si benit arreconnota giassu UNESCO sa Sardigna intrea non podit èssi depositu ùnicu de iscòrias.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags