A Foras asuba de su rinviu a giudìtziu de is 43 indagaus in s'operatzioni Lince

Su 6 de su mesi de idas sa primu udièntzia
14 Cabudanni 2021
a foras

Custu mangianu su Tribunali de Casteddu at dispostu su rinviu a giudìtziu de is 43 indagaus de s'operatzioni Lince. Est cantu fait isciri A Foras cun nd'una nota de imprenta. "Is ativistas - pretzisant is antimilitaristas - funt òminis e fèminas chi faint parti de su movimentu sardu contra a s'ocupatzioni militari".

De is acusas ant liau feti is contraventzionis e is acusas prus pagu grais: totu s'àteru abarrat. "Po cincu ativistas - pretzisat A Foras - s'acusa prus grai est sa de assòtziu eversivu e po is àterus 40 custu elementu rapresentat un'ingraviamentu".

"A Foras - sighit sa nota - no est abarrada ispantada po nudda de custu determinu, chi cunformat sa natura polìtica de custa iscumbata e de su protzessu chi at a incumentzai su 6 de su mesi de idas.
Sa contestatzioni po reatu de assòtziu [...] inditat ca sa punna de su protzessu non est sa de fai luxi asuba de is reatus iscapus chi is indagaus iant a ai fatu e chi funt totus de dimustrai". Po A Foras s'obietivu est "su de acusai e ispèrdiri unu movimentu chi praxit a sa genti".

Is 43 òminis e fèminas indagaus - si ligit in sa nota - funt istètius isceraus po ndi fai atzicai sa genti de Sardigna chi de annus medas gherrat contra a is basis militaris". "S'Istadu - sighit su movimentu antimilitarista - olit bòciri custu movimentu a su puntu chi su ministeru de sa Defensa s'est costituiu parti tzìvili in su protzessu [...] e fait totu su chi podit po difendiri is ufitzialis responsàbilis de sa siguràntzia de is traballadoris, militaris e tzìvilis, e de sa genti chi bivit a ingìriu de is polìgonus".

"Su movimentu, perou, - sutalìnea A Foras - non si fait intimorizai e at a respundi a manera polìtica, cumentzendi de s'atòngiu chi enit, candu s'ant a torrai a fai is esercitatzionis, est a nai su 6 de su mesi de idas, diri de pa primu udièntzia puru".

© RIPRODUZIONE RISERVATA